Công văn 4797/TCHQ-KTSTQ – Tạm dừng; hoãn các cuộc Kiểm tra sau Thông quan 2021

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 4797/TCHQ-KTSTQ
V/v thực hiện công tác KTSTQ trong bối cảnh dịch bệnh Covid 19

Hà Nội, ngày 11 tháng 10 năm 2021

 

Kính gửi:           

– Cục Kiểm tra sau thông quan;
– Các Cục Hải quan tỉnh, thành phố.

Thực hiện Thông báo số 616/TB-BTC ngày 11/9/2021 của Bộ Tài chính về việc phân công triển khai thực hiện Nghị quyết số 105/NQ-CP ngày 09/9/2021 về hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trong bối cảnh dịch Covid 19, Tổng cục Hải quan hướng dẫn các đơn vị thực hiện như sau: 

1. Thủ trưởng các đơn vị chỉ đạo tạm dừng, hoãn các cuộc KTSTQ đã có trong kế hoạch năm 2021 (bao gồm KTSTQ đánh giá tuân thủ và KTSTQ theo dấu hiệu rủi ro); tổ chức thực hiện vào thời gian phù hợp sau khi dịch bệnh Covid 19 được kiểm soát. Trong trường hợp có dấu hiệu vi phạm phải thực hiện công tác kiểm tra sau thông quan, đơn vị đề xuất kiểm tra phải nêu rõ dấu hiệu vi phạm và được sự phê duyệt của cấp lãnh đạo có thẩm quyền. Trong quá trình tiến hành kiểm tra, Đoàn kiểm tra phải nghiêm túc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo quy định. Nghiêm cấm cán bộ, công chức gây khó khăn, nhũng nhiễu doanh nghiệp trong quá trình thực thi công vụ. 

2. Trong giai đoạn hiện nay, các đơn vị tập trung, tăng cường hoạt động nghiên cứu các quy định pháp luật; đẩy mạnh hoạt động thu thập thông tin để phát hiện dấu hiệu vi phạm, dấu hiệu rủi ro, chuẩn bị kỹ kế hoạch kiểm tra khi tình hình dịch bệnh được kiểm soát.

Yêu cầu các đơn vị nghiêm túc triển khai, thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc phát sinh, các đơn vị gửi báo cáo về Cục Kiểm tra sau thông quan để tổng hợp chung.

 


Nơi nhận:
– Như trên;
– TCT, PTCT (để b/c);
– Lưu: VT, KTSTQ (02b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Nguyễn Văn Thọ

error: Content is protected !!