41. CÔNG VĂN 4990/TCHQ-TXNK NĂM 2020 VỀ PHÂN LOẠI HÀNG HÓA VÀ XỬ LÝ THUẾ MẶT HÀNG NÚM VÚ (TY) VÀ NÚM (TY) NGẬM BẰNG CAO SU SILICONE DÙNG CHO TRẺ EM

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
——-

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 4990/TCHQ-TXNK
V/v phân loại hàng hóa và xử lý thuế

Hà Nội, ngày 28 tháng 7 năm 2020

 

Kính gửi: Cục Hải quan TP. Hà Nội.

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 1783/HQHM-KTSTQ ngày 25/6/2020 và 2068/HQHN-KTSTQ ngày 20/7/2020 của Cục Hải quan Tp. Hà Nội, và các công văn số 09062020/CV ngày 09/6/2020, 06072020/CV ngày 06/7/2020 và 14072020/CV ngày 14/7/2020 của Công ty cổ phần quốc tế Nam Thành về vướng mắc liên quan đến phân loại và xử lý thuế mặt hàng núm vú (ty) và núm (ty) ngậm bằng cao su silicone dùng cho trẻ em. Về việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Tổng cục Hải quan đã có công văn số 6896/TCHQ-TXNK ngày 04/11/2019 hướng dẫn phân loại và xử lý thuế mặt hàng Núm vú của bình trẻ em làm từ silicone và núm vú giả làm từ silicone.

Đề nghị Cục Hải quan TP. Hà Nội căn cứ hồ sơ hải quan, tài liệu kỹ thuật, thực tế hàng hóa… để xác định các mặt hàng nhập khẩu của Công ty CP Quốc tế Nam thành có cùng bản chất cấu tạo, thành phần, công dụng với mặt hàng “Núm ty ngậm bằng silicon dùng cho bình cổ rộng, hiệu Babisil – Wide – neck Imi- teat Pro (Size X)” của Công ty tại Thông báo phân loại số 11152/TB-TCHQ ngày 12/9/2014 thì thực hiện việc xử lý thuế theo điểm 2 công văn số 6896/TCHQ-TXNK ngày 04/11/2019 của Tổng cục Hải quan.

Tổng cục Hải quan có ý kiến để Cục HQ TP. Hà Nội biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
– Như trên;
– PTCT Lưu Mạnh Tưởng (để b/c);
– Công ty CP quốc tế Nam Thành
(số 70 ngõ 162 phố Khương Trung, Phường Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội)
(thay trả lời các công văn số 09062020/CV ngày 09/6/2020, 06072020/CV ngày 06/7/2020 và 14072020/CV ngày 14/7/2020;

– Lưu: VT, TXNK- PL-Minh (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Đào Thu Hương

error: Content is protected !!