553/XNK-XXHH ngày 09/08/2021: XÁC ĐỊNH XUẤT XỨ HÀNG HÓA NHẬP KHẨU

BỘ CÔNG THƯƠNG
CỤC XUẤT NHẬP KHẨU

——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 553/XKN-XXHH
V/v xác định xuất xứ hàng hóa xuất nhập khẩu

Hà Nội, ngày 09 tháng 8 năm 2021

 

Kính gửi: Tổng cục Hải quan

Trả lời công văn số 1953/TCHQ-GSQL ngày 27 tháng 4 năm 2021 của Tổng cục Hải quan về việc nhập khẩu bao bì để đóng gói hàng hóa xuất khẩu, Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) trao đổi với Tổng cục Hải quan như sau:

1. Về xuất xứ hàng hóa xuất khẩu

Theo điểm b, khoản 15, Điều 2 Nghị định số 98/2017/NĐ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương, Bộ Công Thương có nhiệm vụ quản lý nhà nước về xuất xứ hàng hóa. Theo khoản 4, Điều 24 Luật Hải quan năm 2014, Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mẫu tờ khai hải quan, việc sử dụng tờ khai hải quan và chứng từ thay thế tờ khai hải quan. Theo khoản 1, Điều 20 Nghị định số 43/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ về nhãn hàng hóa, Bộ Khoa học và Công nghệ (Bộ KHCN) xây dựng và trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền các văn bản quy phạm pháp luật về nhãn hàng hóa.

Căn cứ các quy định về chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của các Bộ, ngành nêu trên, ngày 20 tháng 5 năm 2020 Bộ Công Thương đã có công văn số 3634/BCT-XNK trao đi với các Bộ Khoa học và Công nghệ (Bộ KHCN), Bộ Tài chính (có sao gửi Tổng cục Hải quan) và Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đề xuất của Bộ Công Thương về việc hướng dẫn khai xuất xứ trên tờ khai hải quan và ghi xuất xứ trên hàng hóa/bao bì hàng hóa xuất khẩu.

Bằng công văn này, Cục Xuất nhập khẩu một lần nữa trao đổi với Tổng cục Hải quan như sau:

– Căn cứ chức năng quản lý nhà nước, nhiệm vụ và quyền hạn của Bộ Công Thương, Bộ Công Thương hướng dẫn xác định xuất xứ Việt Nam đối với hàng hóa xuất khẩu. Theo đó, căn cứ để xác định hàng hóa xuất khẩu có xuất xứ Việt Nam là Nghị định số 31/2018/NĐ-CP ngày 08 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Quản lý ngoại thương về xuất xứ hàng hóa và Thông tư số 05/2018/TT-BCT ngày 03 tháng 4 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về xuất xứ hàng hóa.

Bên cạnh đó, trường hợp hàng hóa xuất khẩu có phán quyết trước (advance ruling – AR) vẫn còn hiệu lực của cơ quan hải quan nước nhập khẩu về xuất xứ ViệNam của hàng hóa xuất khẩu, thương nhân được quyền xác định xuất xứ theo phán quyết trước này.

– Đối với trường hợp hàng hóa xuất khẩu đáp ứng quy định về quy tắc xuất xứ hàng hóa theo điều ước quốc tế hoặc cơ chế ưu đãi thuế quan, tại công văn số 1311/BCT-XNK ngày 11 tháng 3 năm 2021 gửi Bộ Tài chính, Bộ Công Thương đã đề nghị Bộ Tài chính nghiên cứu thêm đề xuất của Bộ Công Thương tại công văn số 3634/BCT-XNK để hướng dẫn việc kê khai xuất xứ trên tờ khai xuất khẩu theo chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn nhằm đảm bảo phản ánh đúng bản chất hàng hóa có xuất xứ Việt Nam.

– Đối với hàng hóa xuất khẩu không xác định xuất xứ Việt Nam, trường hợp có nghi vấn về xuất xứ, đề nghị cơ quan hải quan căn cứ nhiệm vụ, quyền hạn được quy định tại khoản 2 Điều 35 Luật Quản lý ngoại thương và khoản 2 Điều 28 Nghị định số 31/2018/NĐ-CP để thực hiện kiểm tra, xác minh xuất xứ hàng hóa xuất khẩu.

2. Về việc nhập khẩu bao bì có in sẵn xuất xứ

– Đối với hàng hóa nhập khẩu, đề nghị Tổng cục Hải quan căn cứ Danh mục hàng hóa cấm nhập khẩu, Danh mục hàng hóa nhập khẩu theo giấy phép, điều kiện và chính sách quản lý mặt hàng nhập khẩu để kiểm tra, xử lý theo chức năng, nhiệm vụ.

– Trường hợp bao bì nhập khẩu in sẵn xuất xứ nước ngoài được sử dụng để đóng gói hàng hóa lưu thông trong nước, việc ghi nhãn về xuất xứ hàng hóa được điều chỉnh bởi Nghị định số 43/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ về nhãn hàng hóa (sắp tới có thêm Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 43/2017/NĐ-CP). Đề nghị Tổng cục Hải quan căn cứ quy định tại văn bản này và các văn bản pháp luật quy định về hàng giả, hàng nhái lưu thông tại thị trường trong nước để kiểm tra, phòng chống gian lận thương mại.

– Trường hợp bao bì nhập khẩu in sẵn xuất xứ nước ngoài được sử dụng để đóng gói hàng hóa xuất khẩu, Tổng cục Hải quan căn cứ nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại khoản 2 Điều 35 Luật Quản lý ngoại thương và khoản 2 Điều 28 Nghị định số 31/2018/NĐ-CP để kiểm tra, xác minh xuất xứ hàng hóa xuất khẩu.

Trên đây là ý kiến của Cục Xuất nhập khẩu, gửi quý cơ quan tham khảo trong quá trình thực hiện./.

 


Nơi nhận:
– Như trên;
– Bộ trưởng (để báo cáo);
– Thứ 
trưởng Trần Quốc Khánh (để báo cáo);
– Cục trưởng (để báo cáo);
– Lưu: VT, 
XXHH.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Cẩm Trang

error: Content is protected !!