Áp dụng thuế suất ưu đãi riêng tại Chương 98 (gel làm giảm sẹo)

5354/TCHQ-TXNK ngày 11/11/2021

Kính gửi: Các Cục Hải quan tỉnh, thành phố.

Trong thời gian qua, Tổng cục Hải quan nhận được kiến nghị vướng mắc của một số Cục Hải quan địa phương và doanh nghiệp về việc áp dụng thuế suất ưu đãi riêng theo quy định tại Chương 98 đối với mặt hàng gel làm giảm sẹo. Về vấn đề nảy, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại mục II Phần I Chú giải và Phần II Danh mục nhóm mặt hàng, mặt hàng và mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Nghị định số 122/2016/NĐ-CP ngày 01/09/2016, Nghị định số 125/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 và Nghị định số 57/2020/NĐ-CP ngày 25/5/2020 của Chính phủ thì mặt hàng Gel làm giảm sẹo thuộc mã số 9825.00.00 (mã số tương ứng tại mục I Phụ lục II là 3304.99.90), thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi là 10% phải đáp ứng hồ sơ, thủ tục xin cấp phép nhập khẩu trang thiết bị y tế nhập khẩu theo quy định của Bộ Y tế.

Trường hợp mặt hàng Gel làm giảm sẹo không đáp ứng quy định về hồ sơ, thủ tục xin cấp phép nhập khẩu nêu trên thì áp dụng mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi quy định tại mục I Phụ lục II Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo Danh mục mặt hàng chịu thuế ban hành kèm theo Nghị định số 122/2016/NĐ-CP, Nghị định số 125/2017/NĐ-CP và Nghị định số 57/2020/NĐ-CP.

Yêu cầu các Cục Hải quan tỉnh, thành phố rà soát và đối chiếu với hướng dẫn nêu trên để thực hiện việc áp dụng thuế suất ưu đãi riêng nhóm 9825 theo đúng quy định.

Tổng cục Hải quan thông báo để các Cục Hải quan tỉnh, thành phố biết và thực hiện.

error: Content is protected !!