Check list hồ sơ cần thiết cho hồ sơ CSDT đăng ký lưu hành TTBYT loại C;D

Theo quy định tại Nghị định 98/2021/ND-CPNghị định 07/2023/ND-CP, hồ sơ lưu hành nộp từ ngày 1/1/2024 phải áp dụng CSDT (ASEAN Common Submission Dossier Template). Bao gồm cả các hồ sơ nôp trước đó, nhưng chưa áp phí thành công.

Nhận thấy những khó khăn của khách hàng về hồ sơ CSDT, ASC gửi khách hàng check list HS cần nhờ hãng cung cấp,để soạn thảo CSDT tại Việt Nam. Hồ sơ như sau:

  1. Check list hồ sơ cần nhờ hãng cung cấp để soạn thảo CSDT: CHECK LIST CSDT
  2. Link QĐ 2426 hướng dẫn chi tiết soạn thảo: https://thutucyte.com.vn/quyet-dinh-2426-qd-byt-ho-so-ky-thuat-chung-ve-trang-thiet-bi-y-te-theo-quy-dinh-cua-asean/

Nhìn chung việc nếu hãng ko cung cấp tài liệu cho việc soạn thảo CSDT, sẽ gây khó khăn cho doanh nghiệp.

ASC nhận soạn thảo và care HỒ SƠ LƯU HÀNH C,D cho khách hàng từ đầu vui lòng liên hệ:  MS Huyền ASC 0967699303

error: Content is protected !!