CƠ SỞ MUỐN THỰC HIỆN HOẠT ĐỘNG KIỂM ĐỊNH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ PHẢI THỰC HIỆN CÁC THỦ TỤC GÌ?

CƠ SỞ MUỐN THỰC HIỆN HOẠT ĐỘNG KIỂM ĐỊNH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ PHẢI THỰC HIỆN CÁC THỦ TỤC GÌ?

 

Theo quy định tại Nghị định số 107/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ đánh giá sự phù hợp và Nghị định số 154/2018/NĐ-CP ngày 09 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ: cơ sở muốn thực hiện hoạt động kiểm định trang thiết bị y tế phải có Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động kiểm định trang thiết bị y tế. Cơ sở chỉ được kiểm định trong phạm vi được nêu trong Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động kiểm định trang thiết bị y tế của cơ sở.

 

NĐ 107/2016/NĐ-CP: https://thutucyte.com.vn/ban-tin/danh-sach-to-chuc-chung-nhan-da-dang-ky-hoat-dong-chung-nhan-theo-quy-dinh-tai-nghi-dinh-so-107-2016-nd-cp-ngay-01-7-2016-cua-chinh-phu.html

NĐ 154/2018/NĐ-CP: 

error: Content is protected !!