CÔNG VĂN 2502/TCHQ-TNXK: THUẾ GTGT CỦA BƠM KIM TIÊM

BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

_______

Số: 2502/TCHQ-TXNK

V/v Thuế giá trị gia tăng

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_______________

 

Hà Nội, ngày 26 tháng 05 năm 2021

Kính gửi: Công ty TNHH Thiết bị y tế Phương Đông

(Tầng 4, Tòa nhà D1, Ô đất CT2, KĐT mới Kim Văn – Kim Lũ, phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Hà Nội)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 399/PĐ-XNK ngày 08/4/2021 của Công ty TNHH Thiết bị y tế Phương Đông đề nghị hướng dẫn về thuế suất thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với các mặt hàng kim dùng trong y tế. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Ngày 31/12/2020, Tổng cục Hải quan có công văn số cv 8181/TCHQ-TNXK hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng đối với trường hợp doanh nghiệp nhập khẩu kim tiêm dùng trong y tế (không có bơm tiêm) hoặc bơm tiêm (không có kim tiêm). Đề nghị công ty nghiên cứu hướng dẫn tại công văn số 8181/TCHQ-TXNK nêu trên, đối chiếu với mặt hàng nhập khẩu cụ thể để áp dụng chính sách thuế giá trị gia tăng đúng quy định.

Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty TNHH Thiết bị y tế Phương Đông được biết./.

Nơi nhận:

– Như trên;

– P.TCT Lưu Mạnh Tưởng;

– Lưu: VT, TXNK (03bản).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK

PHÓ CỤC TRƯỞNG

Trần Bằng Toàn

error: Content is protected !!