Công văn 3732/TCHQ-GSQL – Về Vướng mắc Giấy phép nhập khẩu tiền chất công nghiệp

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 3732/TCHQ-GSQL
V/v vướng mắc Giấy phép nhập khẩu tiền chất công nghiệp

Hà Nội, ngày 06 tháng 6 năm 2019

 

Kính gửi: Cục Hải quan Tp. Hồ Chí Minh.

Trả lời công văn số 1046/HQHCM-GSQL của Cục Hải quan Tp. Hồ Chí Minh về việc Giấy phép nhập khẩu tiền chất công nghiệp của Bộ Công Thương cấp cho Công ty TNHH sản xuất thuộc da Mỹ Việt, Công ty TNHH Huynh đệ Trấn Thành, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Ngày 28/11/2018, Cục Xuất nhập khẩu – Bộ Công Thương có công văn số 1358/XNK-TLH gửi Tổng cục Hải quan thống nhất thời điểm chính thức kết nối 05 thủ tục hành chính (trong đó bao gồm thủ tục cấp giấy phép nhập khẩu (xuất khẩu) tiền chất công nghiệp); đồng thời thống nhất: “Thời gian chuyển tiếp kể từ thời điểm chính thức kết nối các thủ tục trên để doanh nghiệp chấm dứt nộp hồ sơ giấy và thực hiện thủ tục hoàn toàn qua hệ thống một cửa quốc gia là hết quý I năm 2019’’.

Ngày 21/12/2018, Tổng cục Hải quan đã ban hành công văn số 7523/TCHQ-CNTT thông báo việc triển khai chính thức 05 thủ tục hành chính (trong đó bao gồm thủ tục cấp giấy phép nhập khẩu (xuất khẩu) tiền chất công nghiệp) bắt đầu kể từ ngày 24/12/2018.

Trên cơ sở ý kiến của Cục Xuất nhập khẩu – Bộ Công Thương tại công văn số 1358/XNK-TLH dẫn trên, yêu cầu Cục Hải quan Tp. Hồ Chí Minh căn cứ thực tế giấy phép nhập khẩu tiền chất công nghiệp của Bộ Công Thương cấp cho Công ty TNHH sản xuất thuộc da Mỹ Việt, Công ty TNHH Huynh đệ Trấn Thành thực hiện như sau:

1. Đối với giấy phép nhập khẩu, xuất khẩu tiền chất công nghiệp dưới dạng bản giấy có ngày ban hành giấy phép trước ngày 01/04/2019 thì cơ quan Hải quan xem xét giải quyết thủ tục hải quan trên cơ sở giấy phép dưới dạng bản giấy do doanh nghiệp nộp/xuất trình theo quy định. Trong trường hợp lô hàng đồng thời được cấp giấy phép dưới dạng bản điện tử trên Hệ thống cổng thông tin một cửa quốc gia và giấy phép dưới dạng bản giấy thì cơ quan Hải quan thực hiện thủ tục thông quan theo sự lựa chọn của doanh nghiệp (bản giấy/ bản điện tử). Sau khi hoàn thành thủ tục hải quan cho lô hàng, Cục Hải quan Tp. Hồ Chí Minh thông báo thông tin giấy phép doanh nghiệp đã sử dụng tới Cục Hải quan các tỉnh, thành phố để các đơn vị được biết, phối hợp theo dõi.

Việc theo dõi trừ lùi đối với trường hợp nhập khẩu nhiều lần thực hiện theo quy định về theo dõi, trừ lùi nêu tại khoản 17 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/04/2018 của Bộ Tài chính.

2. Đối với những giấy phép được cấp từ ngày 01/04/2019 trở đi, cơ quan Hải quan thống nhất chỉ áp dụng giấy phép dưới dạng bản điện tử trên Hệ thống cổng thông tin một cửa quốc gia để thực hiện thủ tục hải quan theo quy định.

Việc theo dõi trừ lùi đối với trường hợp nhập khẩu nhiều lần thực hiện theo quy định về theo dõi, trừ lùi đối với giấy phép được cấp trên cổng thông tin một cửa quốc gia nêu tại khoản 17 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/04/2018 của Bộ Tài chính.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan Tp. Hồ Chí Minh biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
– Như trên;
– Cổng Thông tin điện tử Chính phủ;
– Thứ trưởng Vũ Thị Mai (để b/c);
– Bộ Công Thương – Cục: Hóa chất, XNK (để p/h);
– Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam – VCCI,
– Công ty TNHH Sản xuất thuộc da Mỹ Việt (Đ/c: Ô 3, 4, 5 9, Lô B4, đường số 4, KCN Đất Cuốc, huyện Bắc Tân Uyên; tỉnh Bình Dương) (thay trả lời);
– Công ty TNHH Huynh đệ Trấn Thành (Đ/c: Lô C14B; KCN Hiệp Phước, xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, Tp. Hồ Chí Minh);
– Cục Hải quan các tỉnh, thành phố (để thực hiện);
– Lưu: VT, GSQL, CNTT&TKHQ (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Mai Xuân Thành

error: Content is protected !!