CÔNG VĂN 5581/BYT/TB-CT CỦA BỘ Y TẾ NGÀY 14/10/2020 VỀ CÔNG KHAI GIÁ

CÔNG VĂN 5581/BYT/TB-CT CỦA BỘ Y TẾ ĐỀ NGHỊ CÁC ĐƠN VỊ KHẨN TRƯƠNG THỰC HIỆN CÔNG KHAI GIÁ (TRONG THÁNG 10/2020) TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CÔNG KHAI GIÁ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ VÀ BỔ SUNG TÀI LIỆU (TRƯỚC NGÀY 15/11/2020).
 
Triển khai nội dung công khai, minh bạch về giá trang thiết bị y tế , Bộ Y Tế ( Vụ trang thiết bị và công trình y tế) đã có công văn số 5159/BYT-TB-CT ngày 28/09/2020 hướng dẫn cụ thể một số nội dung và đôn đốc triển khai thực hiện công khai giá trang thiết bị y tế.
 

 CÔNG KHAI GIÁ

error: Content is protected !!