40. CÔNG VĂN 5888/BYT-TB-CT – HƯỚNG DẪN TRIỂN KHAI ĐẤU THẦU TRANG THIẾT BỊ Y TẾ THEO TT 14/2020/TT-BYT

BỘ Y TẾ

 

Số: 5888/BYT-TB-CT

V/v hướng dẫn triển khai đấu thầu trang thiết bị y tế theo Thông tư số 14/2020/TT – BYT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày 29 tháng 10 năm 2020

 

 

 

                                             Kính gửi:

                                                                – Các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế;

                                                                – Các cơ sở y tế trực thuộc Bộ, ngành;

                                                                – Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

 

          Hiện nay, việc mua sắm trang thiết bị y tế tại các cơ sở y tế công lập được thực hiện theo quy định của Luật đấu thầu và các hướng dẫn của Bộ Tài Chính quy định chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của Bộ Tài chính quy định chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị  thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức chính trị – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp (Sau đây gọi tắt là Thông tư số 58/2016/TT-BTC).

 

          Ngày 10/7/2020, BYT đã ban hành Thông tư số 14/2020/TT-BYT quy định một số nội dung trong đấu thầu trang thiết bị y tế tại các cơ sở y tế công lập (sau đây gọi tắt là Thông tư 14/2020/TT-BYT). Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/09/2020.

          Để triển khai Thông tư số 14/2020/TT-BYT đảm bảo tính chính xác, thống nhất, Bộ Y tế hướng dẫn một số nội dụng cụ thể như sau:

 

 

         Để xem chi tiết công văn vui lòng tải: CÔNG VĂN 5888/BYT-TB-CT

 

 

 

 

 

 

 

 

error: Content is protected !!