60. CÔNG VĂN SỐ 1113/TCHQ-CNTT V/V ĐĂNG KÝ TỜ KHAI HẢI QUAN

BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

_______

Số: 1113/TCHQ-CNTT

V/v Đăng ký tờ khai hải quan

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_______________

 

Hà Nội, ngày 10 tháng 03 năm 2021

 

Kính gửi: Công ty TNHH điện tử Samsung HCMC EC Complex – Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh

(Địa chỉ: Tầng 25, tòa nhà Bitexco, số 2, đường Hải Triều, phường Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh)

 

Phúc đáp công văn số 2001/21/LOGS-SEHCS ngày 20/01/2021 của Công ty TNHH điện tử Samsung HCMC EC Complex – Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh về việc sử dụng internet nước ngoài đề đăng ký tờ khai hải quan, Tổng cục Hải quan có ý kiến trả lời như sau:

 

Theo thiết kế, hệ thống VNACCS/VCIS không hạn chế việc đăng ký tờ khai hải quan điện tử từ các địa chỉ IP ngoài lãnh thổ Việt Nam. Tổng cục Hải quan đã kiểm tra nhật ký kết nối tại hệ thống hải quan, theo đó từ ngày 20/01/2021 đến ngày 25/01/2021, những địa chỉ IP nêu tại công văn trên vẫn có lịch sử kết nối tới hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan bình thường. Do vậy, phản ánh “hệ thống của Tổng cục Hải quan đã không chấp nhận IP nước ngoài truy cập vào hệ thống” là không chính xác, đề nghị Công ty kiểm tra lại hệ thống phần mềm đăng ký tờ khai hải quan của công ty trước khi thực hiện đăng ký tờ khai hải quan điện tử.

 

Trong quá trình thực hiện nếu phát sinh vướng mắc đề nghị doanh nghiệp cử cán bộ liên hệ với Bộ phận Hỗ trợ người sử dụng (Helpdesk) của Tồng cục Hải quan qua số điện thoại 19009299 (nhánh số 2) hoặc thư điện tử bophanhotrotchq@customs.gov.vn để phối hợp xử lý.

 

Tổng cục Hải quan kính gửi Công ty TNHH điện tử Samsung HCMC EC Complex – Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh được biết./.

 

Nơi nhận:

– Như trên;

– Lưu: VT, TXNK (03bản).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

KT. CỤC TRƯỞNG CỤC CNTT & THỐNG KÊ HẢI QUAN

PHÓ CỤC TRƯỞNG

Phạm Quang Tuyến

error: Content is protected !!