CÔNG VĂN TRẢ LỜI CỦA HẢI QUAN VỀ HẠCH TOÁN HOÀN TRẢ THUẾ GTGT NỘP THỪA

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
——–

                          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————-

Số: 642/TCT-KK
V/v hạch toán hoàn trả thuế GTGT nộp thừa

Hà Nội, ngày 28 tháng 02 năm 2012

 

Kính gửi: Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Vừa qua, Tổng cục Thuế nhận được một số phản ánh vướng mắc trong việc hạch toán hoàn trả thuế giá trị gia tăng (GTGT) nộp thừa. Về vấn đề này, sau khi thống nhất với Kho bạc Nhà nước, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

– Tại Khoản 1, Khoản 2, Điều 28 Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế, hướng dẫn thi hành Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 và Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28/10/2010 của Chính phủ quy định về xử lý số tiến thuế, tiền phạt nộp thừa như sau:

“1. Tiền thuế, tiền phạt được coi là nộp thừa khi:

a) Người nộp thuế có số tiền thuế, tiền phạt đã nộp lớn hơn số tiền thuế, tiền phạt phải nộp đối với từng loại thuế.

b) Người nộp thuế có số tiền thuế đã nộp lớn hơn số tiền thuế phải nộp theo quyết toán thuế.

c) Người nộp thuế có số tiền thuế được hoàn theo quy định của pháp luật về thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế thu nhập cá nhân, phí xăng dầu.

2. Người nộp thuế có quyền giải quyết số tiền thuế, tiền phạt nộp thừa theo các cách sau:

a) Bù trừ số tiền thuế, tiền phạt nộp thừa với số tiền thuế, tiền phạt còn nợ, kể cả bù trừ giữa các loại thuế với nhau.

b) Trừ vào số tiền thuế, tiền phạt phải nộp của lần nộp tiếp theo.

c) Hoàn trả khi người nộp thuế không còn nợ tiền thuế, tiền phạt.

Thủ trưởng cơ quan thuế ra Quyết định hoàn thuế theo mẫu số 01/QĐHT ban hành kèm theo Thông tư này, gửi người nộp thuế; căn cứ Quyết định hoàn thuế, lập Lệnh hoàn trả khoản thu ngân sách nhà nước mẫu số 01/LHT ban hành kèm theo Thông tư này gửi Kho bạc nhà nước đồng cấp để thực hiện hoàn trả cho người nộp thuế”.

– Tại Khoản 1, Điều 53 Thông tư số 28/2011/TT-BTC nêu trên quy định hoàn trả tiền thuế khi người nộp thuế không còn nợ tiền thuế, tiền phạt như sau:

“1. Đối với hoàn trả thuế GTGT: Cục Thuế căn cứ Quyết định hoàn thuế, lập Lệnh hoàn trả khoản thu NSNN gửi Kho bạc nhà nước đồng cấp. Kho bạc nhà nước đồng cấp thực hiện hoàn trả cho người nộp thuế, sau đó báo nợ về KBNN cấp trên để trích từ quỹ hoàn thuế giá trị gia tăng”.

Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp người nộp thuế có số tiền thuế GTGT nộp thừa, đồng thời không còn nợ tiền thuế, tiền phạt thì cơ quan thuế ban hành Quyết định hoàn thuế và Lệnh hoàn trả khoản thu NSNN gửi Kho bạc nhà nước đồng cấp. Kho bạc nhà nước đồng cấp thực hiện hoàn trả cho người nộp thuế, sau đó báo nợ về KBNN cấp trên để trích từ quỹ hoàn thuế giá trị gia tăng. Do vậy, không hạch toán giảm thu trên báo cáo kế toán thuế.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế các tỉnh, thành phố biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
– Như trên;
– Vụ PC, Vụ CS;
– Lưu: VT, KK (02b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Vũ Văn Trường

error: Content is protected !!