CV 2924/TCHQ-GSQL V/V THÔNG QUAN HÀNG HÓA XUẤT KHẨU THEO QUY ĐỊNH TẠI NĐ 85/2019/NĐ-CP

Công văn 2924/TCHQ-GSQL ngày 15/06/2021 V/v thông quan hàng hóa xuất khẩu theo quy định tại Nghị định số 85/2019/NĐ-CP 
Không yêu cầu doanh nghiệp nộp Thông báo kết quả kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất khẩu không thuộc diện kiểm tra trước thông quan theo đúng quy định tại Khoản 2 điều 23 Nghị định số 85/2019/NĐ-CP.
cv1
error: Content is protected !!