35. CV 5159 – THỰC HIỆN CÔNG KHAI GIÁ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ

BỘ Y TẾ

_______________

Số:5159 /BYT-TB-CT

V/v thực hiện công khai giá trang thiết bị y tế

                                                                         CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                                                                       Độc lập – Tự do – Hạnh phúc                                          Hà Nội, ngày 28 tháng 9 năm 2020

Kính gửi: Các tổ chức, cá nhân nhập khẩu, sản xuất, kinh doanh trang thiết bị y tế (Sau đây gọi tắt là đơn vị)

Triển khai nội dung công khai, minh bạch về giá trang thiết bị y tế, từ ngày 17/6/2020, Lãnh đạo Bộ Y tế đã làm việc với đại diện các tổ chức, hiệp hội, các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu trang thiết bị y tế tại Việt Nam để thống nhất nội dung thực hiện và trên cơ sở đó xây dựng Cổng thông tin công khai giá trang thiết bị y tế1 để các tổ chức, cá nhân liên quan có thể tra cứu, tham khảo khi lập kế hoạch đầu tư. Việc công khai giá được thực hiện theo nguyên tắc như sau:

1. Chủ thể thực hiện công khai:

     Theo quy định tại khoản 2 Điều 6 và khoản 5 Điều 12 Luật giá, các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ có trách nhiệm thực hiện công khai niêm yết giá hàng hóa, dịch vụ mà mình sản xuất, kinh doanh. Với mục tiêu tăng cường thực hiện có hiệu quả quy định của pháp luật về giá đồng thời hỗ trợ cho các đơn vị trong việc tiếp cận với thông tin về giá các gói thầu mua sắm trang thiết bị y tế cũng như giá trang thiết bị y tế của các đơn vị cung cấp hợp pháp trên thị trường, Bộ Y tế đã xây dựng mục Công khai giá trang thiết bị y tế trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Y tế.

      Để triển khai có hiệu quả mục tiêu nêu trên, Bộ Y tế đề nghị các tổ chức, cá nhân quy định tại khoản 6, Điều 7, Thông tư 14/2020/TT-BYT ngày 10/7/20202 phải thực hiện niêm yết giá trang thiết bị y tế trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Y tế, khuyến khích hoàn thành trước ngày 31/12/2020.

2. Giá niêm yết:

       Giá niêm yết là giá bán do Chủ thể thực hiện công khai giá quyết định kèm với thông tin về cấu hình, tính năng kỹ thuật và thuế, phí các dịch vụ cơ bản tương ứng (bảo hành, vận chuyển, lắp đặt, đào tạo, hướng dẫn sử dụng, các loại thuế, phí, …), ngoài ra có các thông tin liên quan như giá linh kiện, phụ kiện thay thế chính, giá dịch vụ bảo trì sau bảo hành… 1 Tại địa chỉ https://moh.gov.vn/; Mục Công khai giá trang thiết bị y tế.2 Thông tư số 14/2020/TT-BYT ngày 10/7/2020 của Bộ Y tế quy định một số nội dung trong đấu thầu trang thiết bị y tế tại các cơ sở y tế công lập.

3. Phương thức thực hiện:

     Bộ Y tế xây dựng hệ thống phần mềm hỗ trợ các đơn vị công khai giá trang thiết bị y tế, các Chủ thể thực hiện công khai giá nêu tại công văn này đăng ký tài khoản3 và tự thực hiện, chịu trách nhiệm quản lý các nội dung, thông tin và cập nhật đăng công khai trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Y tế mục Công khai giá trang thiết bị y tế. Bộ Y tế xây dựng phương án, tổ chức công khai giá trên cơ sở dữ liệu các đơn vị đã công khai và cập nhật. Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu tham khảo thông tin về giá trang thiết bị y tế sẽ tra cứu trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Y tế.

Nhận được Công văn này, đề nghị các đơn vị khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các đơn vị phản ánh về Bộ Y tế4 để xem xét, giải quyết../

. Nơi nhận:

– Như trên;

– Q. Bộ trưởng (để b/c);

– Các đ/c Thứ trưởng (để b/c);

– Các Vụ/Cục: KHTC, PC; KCB, YTDP;

Thanh tra BYT;                                                                                       

– Lưu: VT, TB-CT. n                       

                                                                                                                                       TL. BỘ TRƯỞNG VỤ TRƯỞNG VỤ TRANG THIẾT BỊ VÀ CÔNG TRÌNH Y TẾ 

 

 

error: Content is protected !!