CV hải quan: Phân loại mặt hàng Engine ECU

BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

_______

Số: 5850/TCHQ-TXNK

V/v phân loại hàng hoá mặt hàng Engine ECU

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_______________

 

Hà Nội, ngày 13 tháng 12 năm 2021

Kính gửi: Công ty cổ phần Thành Công Motor Việt Nam

(KCN Gián Khẩu, xã Gia Trấn, huyện Gia Viễnm tỉnh Ninh Bình)

Trả lời các công văn số 47/2021/CV-TCM ngày 27/7/2021 và số 50/2021/CV-TCM ngày 10/9/2021 của Công ty cổ phần Thành Công Motor Việt Nam (Công ty) về việc kiến nghị thời điểm áp dụng hướng dẫn phân loại mặt hàng Engine ECU tại công văn số 6129/TCHQ-TXNK ngày 18/9/2020 của Tổng cục Hải quan, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Ngày 18/9/2020, Tổng cục Hải quan đã ban hành công văn số 6129/TCHQ-TXNK hướng dẫn phân loại vào mã số 8537.10.99 đối với mặt hàng Engine ECU, có mô tả là “Bộ điều khiển điện tử có cấu tạo bên trong gồm bản mạch đã được gắn các lỉnh kiện như chân cắm, đi-ốt, cuộn cảm, điện trở, bộ xử lý lập trình… dùng để nhận dữ liệu từ các cảm biến trên xe ô tô, phân tích dữ liệu sau đó đưa ra các tín hiệu điều khiển đến các thiết bị điện trên xe như: rơ le ngắt mạch, kim phun nhiên liệu, mô bin đánh lửa, động cơ bướm ga, van điều áp, đèn báo động cơ, quạt gió két làm mát, cổng giao tiếp DLC3 để chúng hoạt động một cách tối ưu. Mặt hàng này không nhận các tín hiệu điều khiển trực tiếp của người dùng thông qua các phím, nút bấm điều khiến

Đề nghị Công ty căn cứ hồ sơ, tài liệu kỹ thuật, thực tế hàng hóa nhập khẩu và đối chiếu với hướng dẫn của Tổng cục Hải quan tại Công văn số 6129/TCHQ-TXNK ngày 18/9/2020 để phân loại vào áp dụng mức thuế đúng quy định.

Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty cổ phần Thành Công Motor Việt Nam được biết và thực hiện./.

Nơi nhận:

– Như trên;

– PTCT. Lưu Mạnh Tưởng;

– PCT. Đào Thu Hương;

– Lưu: VT, TXNK (03bản).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK

PHÓ CỤC TRƯỞNG

Lê Mạnh Hùng

☎ Liên hệ: Ms Liên 0357.466.411 (Zalo/Tel/Viber)
📩Mail: liengt@asctrans.com.vn
error: Content is protected !!