DANH SÁCH CÁC NƯỚC VÀ VÙNG LÃNH THỔ ĐÃ CÓ THỎA THUẬN ĐỐI XỬ TỐI HUỆ QUỐC TRONG QUAN HỆ THƯƠNG MẠI VỚI VIỆT NAM (HQ CÁC TỈNH, THÀNH PHỐ)

DANH SÁCH CÁC NƯỚC VÀ VÙNG LÃNH THỔ ĐÃ CÓ THỎA THUẬN ĐỐI XỬ TỐI HUỆ QUỐC TRONG QUAN HỆ THƯƠNG MẠI VỚI VIỆT NAM (HQ CÁC TỈNH, THÀNH PHỐ)

 


       
Bộ Tài chính                                                                                                                                 Hà Nội, ngày 09 tháng 9 năm 2016

TỔNG CỤC HẢI QUAN 

V/v danh sách các nước và vùng lãnh thổ đã có 

thỏa thuận đối xử tối huệ quốc trong quan hệ 

thương mại với Việt Nam       

 

Kính gửi: Các Cục Hải quan tỉnh, thành phố

 

   Để hỗ trợ và xử lý kịp thời các vướng mắc phát sinh của doanh nghiệp và  Cục Hải quan các tỉnh, thành phố phản ánh trong quá trình triển khai thực hiện Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13, công văn số 12167/BTC-TCHQ ngày 31/8/2016 của Bộ Tài Chính về việc triển khai thực hiện các quy định của Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Tổng cục Hải quan thông báo danh sách các nước và vùng lãnh thổ đã có thỏa thuận đối xử tối huệ quốc trong quan hệ thương mại Việt Nam áp dụng đối với trường hợp quy định tại điểm a khoản 3 Điều 5 Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu tại Phụ lục kèm theo. Danh sách này đã được cập nhật trên hệ thống VNACCS/VCIS và website của Tổng cục Hải quan

   

   Đề nghị  các Cục Hải quan các tỉnh, thành phố thông báo, tuyên truyền và hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện./. 

 

Phụ lục đính kèm:                                         

 

8678_TCHQ_TXNK_09_09_2016

error: Content is protected !!