Dự thảo Thông tư ban hành danh mục TTBYT phải thực hiện kê khai giá 2023

Từ ngày 03/3/2023, nội dung quy định Niêm yết, Kê khai giá trang thiết bị y tế tại Điều 44, 45 Nghị định 98/2021/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2021 của Chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế, được điều chỉnh, thay thế theo quy định tại khoản 10 Điều 1 tại Nghị định 07/2023/NĐ-CP ngày 03/3/2023. Theo đó, quy định về kê khai giá đối với tất cả trang thiết bị y tế đã bị bãi bỏ, thay thế (từ ngày 03/3/2023) bằng quy định chỉ kê khai giá đối với danh mục trang thiết bị y tế do Bộ trưởng Bộ Y tế quy định.

Hiện tại, Bộ Y tế đã xây dựng dự thảo Thông tư ban hành danh mục và hướng dẫn thông tin trang thiết bị y tế kê khai giá và đang gửi xin ý kiến rộng rãi các tổ chức, cá nhân có liên quan trên cổng thông tin điện tử Chính phủ, cổng thông tin điện tử của Bộ Y tế. Dự kiến ban hành trong tháng 10/2023

Vì vậy, kính đề nghị các doanh nghiệp lưu ý, trao đổi với các tổ chức, cá nhân có liên quan và quan tâm góp ý dự thảo Thông tư của Bộ Y tế.

Trong thời gian vừa qua, một số doanh nghiệp chưa cập nhật quy định nên vẫn tiếp tục thực hiện việc kê khai, cập nhật kê khai giá theo quy định cũ nên hiện tại, Bộ Y tế sẽ khóa tính năng kê khai, cập nhật thông tin kê khai giá trang thiết bị y tế trên Cổng điện tử.

Anh chị tham khảo full dự thảo “Thông tư ban hành danh mục và hướng dẫn thông tin trang thiết bị y tế kê khai giá” tại: DỰ THẢO TT VỀ KKG TTBYT

error: Content is protected !!