Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa mẫu EAV: Những trường hợp không từ chối C/O

Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa mẫu EAV: Những trường hợp không từ chối C/O

 

Tổng cục Hải quan vừa có văn bản hướng dẫn Cục Hải quan tỉnh, thành phố thực hiện tiếp nhận, xử lý Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O)

 

mẫu EAV. Trong đó có một số trường hợp không phải là căn cứ để từ chối C/O.

 

Trên cơ sở thông báo kết quả phiên họp đầu tiên của Ủy ban hỗn hợp về thực thi Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Kinh tế

 

Á Âu (VN-EAEU FTA) tại công văn của Bộ Công Thương, Tổng cục Hải quan hướng dẫn các hải quan địa phương tiếp nhận, xử lý các vấn đề

 

liên quan với C/O mẫu EAV.

 

Về hình thức, Hiệp định VN- EAEU FTA không quy định về việc phải in hướng dẫn khai báo trên C/O mẫu EAV. Do vậy, việc mặt sau của C/O

 

mẫu EAV để trắng (mặt sau không in hướng dẫn khai báo) không phải là căn cứ để từ chối C/O.

 

Tờ khai bổ sung C/O (additional sheet) quy định tại phụ lục 4, Thông tư 21/2016/TT-BCT ngày 20/9/2016 của Bộ Công Thương được sử dụng

 

trong trường hợp số lượng hàng hóa không khai báo hết trên C/O. Trường hợp hàng hóa đã khai báo đầy đủ trên C/O, người khai hải quan không

 

phải nộp tờ khai bổ sung này.

 

Ô số 3: ​Thông tin vận tải (theo như đã biết) bao g​ồm ngày khởi hành (ngày hàng lên tàu), phương tiện vận tải (tàu, hàng không…, địa điểm dỡ hàng (cảng, cảng hàng không).

Hai bên cũng đã thống nhất việc thiếu thông tin khai báo tại ô số 3 C/O không phải là căn cứ để từ chối C/O. 

 

Trường hợp cơ quan hải quan có cơ sở để xác định tại thời điểm xin cấp C/O, người XK đã có đầy đủ thông tin về hành trình lô hàng nhưng không khai báo (như các trường hợp cấp

 

C/O sau), yêu cầu Cục Hải quan địa phương tiến hành thủ tục xác minh theo quy định.

error: Content is protected !!