HẢI QUAN TRẢ LỜI: MIỄN THUẾ NHẬP KHẨU QUÀ TẶNG

BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

_______

Số: 6238/TCHQ-TXNK

V/v Miễn thuế nhập khẩu quà tặng

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_______________

 

Hà Nội, ngày 24 tháng 10 năm 2018

Kính gửi: – Ban Tôn giáo Chính phủ – Bộ Nội vụ;

– Ông Lê Đức Thịnh – thường trú tại: 41 đường 18, khu Him Lam, phường Tân Hưng, quận 7, TP. Hồ Chí Minh)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 1073/TGCP-CG ngày 03/10/2018 của Ban Tôn giáo Chính phủ – Bộ Nội vụ về việc ông Lê Đức Thịnh – Hiệp sĩ Đại Thánh giá xin miễn thuế nhập khẩu tràng chuỗi và một số tặng phẩm khác (đính kèm văn thư của ông Lê Đức Thịnh). Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Điều 16 Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13 thì: “Tài sản di chuyển, quà biếu, quà tặng trong định mức của tổ chức, cá nhân nước ngoài cho tổ chức, cá nhân Việt Nam hoặc ngược lại” được miễn thuế và “Tài sản di chuyển, quà biếu, quà tặng có sổ lượng hoặc trị giá vượt quá định mức miễn thuế phải nộp thuế đối với phần vượt, trừ trường hợp đơn vị nhận là cơ quan, tổ chức được ngân sách nhà nước bảo đảm kinh phí hoạt động và được cơ quan có thẩm quyền cho phép tiếp nhận hoặc trường hợp vì mục đích nhân đạo, từ thiện.”

Theo quy định tại khoản 1 và điểm a khoản 2 Điều 8 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu thì:

“1. Quà biếu, quà tặng được miễn thuế theo quy định tại khoản 2 Điều 16 Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu là những mặt hàng không thuộc Danh mục mặt hàng cấm nhập khẩu, cấm xuất khẩu, tạm ngừng xuất khẩu, tạm ngừng nhập khẩu, không thuộc danh mục mặt hàng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt (trừ trường hợp quà biếu, quà tặng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt để phục vụ mục đích an ninh, quốc phòng) theo quy định của pháp luật.

2. Định mức miễn thuế:

a) Quà biếu, quà tặng của tổ chức, cá nhân nước ngoài cho tổ chức, cá nhân Việt Nam; quà biếu, quà tặng của tổ chức, cá nhân Việt Nam cho tổ chức, cá nhân nước ngoài có trị giá hải quan không vượt quá 2.000.000 đồng
hoặc có trị giá hải quan trên 2.000.000 đồng nhưng tổng số tiền thuế phải nộp dưới 200.000 đồng được miễn thuế không quá 04 lần/năm.

Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp ông Lê Đức Thịnh được tổ chức, cá nhân nước ngoài tặng các vật phẩm có trị giá hải quan vượt quá định mức miễn thuế nêu tại điểm a khoản 2 Điều 8 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP nêụ trên thì phải nộp thuế đối với phần vượt.

Tổng cục Hải quan có ý kiến để Ban Tôn giáo Chính phủ, ông Lê Đức thịnh biết./,

error: Content is protected !!