Hướng dẫn cách xác định ngày làm việc trong C/O cấp sau thời điểm xuất khẩu thực hiện Hiệp định thương mại tự do ASEAN – Hàn Quốc và Hiệp định thương mại tự do Việt Nam – Hàn Quốc

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 332/TCHQ-GSQL
V/v C/O mẫu KV, AK cấp sau

Hà Nội, ngày 14 tháng 01 năm 2019

 

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.

Trên cơ sở thông báo ngày 03/01/2019 của cơ quan có thẩm quyền cấp C/O của Hàn Quốc, Tổng cục Hải quan hướng dẫn cách xác định ngày làm việc trong quy định về C/O cấp sau thời điểm xuất khẩu thực hiện Hiệp định thương mại tự do ASEAN – Hàn Quốc và Hiệp định thương mại tự do Việt Nam – Hàn Quốc, cụ thể như sau:

Theo quy định tại Khoản 4 Điều 1 Phụ lục IV, Thông tư số 40/2015/TT-BCT ngày 18/11/2015 và Điều 7 Phụ lục V, Thông tư số 20/2014/TT-BCT, trong trường hợp ngoại lệ khi C/O không được cấp trước hoặc vào thời điểm hàng lên tàu hoặc một thời gian ngắn sau đó nhưng không quá 03 “ngày làm việc” kể từ ngày giao hàng do vô ý sai sót hoặc có lý do xác đáng, C/O có thể được cấp sau nhưng không quá 01 năm kể từ ngày giao hàng và phải mang dòng chữ “Issued Retroactively”.

Ngày làm việc được xác định theo quy định của nước cấp C/O. Cơ quan có thẩm quyền của Hàn Quốc thông báo cụ thể về các ngày nghỉ chính thức của Hàn Quốc trong năm 2019. Đề nghị các đơn vị căn cứ nội dung thông báo để xử lý theo quy định.

Tổng cục Hải quan thông báo để các đơn vị được biết và thực hiện/.

(Đính kèm thông báo về ngày nghỉ của Hàn Quốc)

 


Nơi nhận:
– Như trên;
– PTCT Mai Xuân Thành (để b/cáo);
– Văn phòng TC (để biết);
– Công ty TNHH Extrans Việt Nam (thay trả lời công văn 3544/GSQL-GQ4 ngày 08/11/2018) (Đ/c: phòng 1101, tòa nhà Viglacera, số 1 Đại lộ Thăng Long);
– Lưu: VT, GSQL (4b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC GSQL VỀ HQ
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Anh Tuấn

error: Content is protected !!