Hủy tờ khai nhánh do người khai hải quan khai sai mã loại hình

4002/TCHQ-GSQL ngày 12/08/2021

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.

Tổng cục Hải quan nhận được báo cáo vướng mắc của Cục Hải quan địa phương về việc phát sinh hủy nhánh tờ khai của lô hàng có trên 50 dòng hàng (do khai sai mã loại hình) dẫn đến Hệ thống hải quan không thể chuyển dữ liệu thông tin các tờ khai nhánh còn lại (chưa bị hủy) sang Hệ thống của doanh nghiệp kinh doanh kho, bãi, cảng để cấp phép cho lô hàng đủ điều kiện qua khu vực giám sát hải quan; để xử lý vướng mắc này, Tổng cục Hải quan hướng dẫn Cục Hải quan các tỉnh, thành phố thực hiện như sau:

Trường hợp phát sinh yêu cầu hủy nhánh tờ khai của lô hàng do người khai hải quan khai sai mã loại hình, Cục Hải quan các tỉnh, thành phố chỉ đạo các Chi cục Hải quan trực thuộc căn cứ quy định tại tiết d.4 khoản 1 Điều 22 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2018 (được sửa đổi, bổ sung tại khoản 11 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018) của Bộ Tài chính để hướng dẫn người khai hải quan thực hiện hủy toàn bộ các tờ khai nhánh còn lại của lô hàng nhằm đảm bảo “tổng số tờ khai” và “số nhánh của các tờ khai” khi khai báo lại đúng với số lượng tờ khai và số nhánh thực tế theo quy định về khai chỉ tiêu “số tờ khai đầu tiên” nêu tại điểm 2 Phụ lục II Thông tư 38/2015/TT- BTC.

Tổng cục Hải quan thông báo Cục Hải quan các tỉnh, thành phố biết, thực hiện.

error: Content is protected !!