MẪU LỜI VĂN CHỨNG NHẬN XUẤT XỨ THEO HIỆP ĐỊNH UKVFTA – TT 02/2021/TT-BCT

Phụ lục VII

MẪU LỜI VĂN KHAI BÁO XUẤT XỨ CỦA NHÀ XUẤT KHẨU

(Ban hành kèm theo Thông số 02/2021/TT-BCT ngày 11 tháng 6 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong UKVFTA)


 

 

Lời văn khai báo xuất xứ quy định sau đây được khai báo phù hợp với   các chú thích không cần nhắc lại các chú thích này.

 

Mẫu tiếng Anh

The exporter of the products covered by this document (customs authorization No …(1)) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of …(2) preferential origin.

 

………………………………………………………………………………………. (3)

(Place and date)

 

……………………………………………………………………………………….. (4)

(Signature of the exporter; in addition, the name of the person signing the declaration has to be indicated in clear script)

 

 

 

 

Mẫu tiếng Việt

Người xuất khẩu hàng hoá được kê khai bằng chứng từ này (mã số tự chứng nhận xuất xứ ….1) tuyên bố rằng, trừ trường hợp chỉ định ràng, những hàng hoá này xuất xứ ưu đãi của ….2

………………………………………………………………………………………………..3

(Thời gian, địa điểm)

……………………………………………………………………………………………..4

(Chữ ký của nhà xuất khẩu, bên cạnh đó tên của người ký khai báo xuất xứ phải được thể hiện bằng chữ in rõ ràng)

 

 

 


1 Khi chứng từ tự chứng nhận xuất xứ có chứa nội dung lời văn khai báo xuất xứ được phát hành bởi nhà xuất khẩu đủ điều kiện, mã số tự chứng nhận xuất xứ của nhà xuất khẩu đủ điều kiện phải được điền vào khoảng trống này. Khi chứng từ tự chứng nhận xuất xứ có chứa nội dung lời văn khai báo xuất xứ không được phát hành bởi nhà xuất khẩu đủ điều kiện, phần trong ngoặc đơn sẽ được bỏ qua hoặc để trống.

 

2 Nêu rõ xuất xứ của hàng hoá.

 

3 Thông tin này thể bỏ qua nếu đã được thể hiện trên chính chứng từ đó.

 

4 Trong trường hợp nhà xuất khẩu không phải ký tên, việc miễn chữ ký cũng đồng nghĩa với miễn thể hiện tên của người ký.

 

TẢI MẪU TẠI ĐÂY: MẪU LỜI VĂN KHAI BÁO UKVFTA

 

error: Content is protected !!