Nhập khẩu chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn

163/GSQL-GQ1 ngày 10/02/2022 – Nhập khẩu chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai

Trả lời công văn số 2012/HQĐNa-GSQL ngày 04/11/2021 của Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai về việc nhập khẩu chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:

Để làm rõ trường hợp của doanh nghiệp nhập khẩu chế phẩm diệt côn trùng có chứa 1 phần là thành phần nêu trong Danh sách chế phẩm có hoạt chất cấm theo công văn số 452/MT-SKHC ngày 09/8/2021 của Cục Quản lý môi trường Y tế (Bộ Y tế) về việc ngừng nhập khẩu các chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn chứa hoạt chất cấm dùng trong gia dụng và y tế đã cấp giấy đăng ký lưu hành có thuộc trường hợp cấm nhập khẩu hay không, Cục Giám sát quản lý về Hải quan đã có các công văn số 2252/GSQL-GQ1 ngày 19/11/2021 và 2472/GSQL-GQ1 ngày 22/12/2021 gửi Cục Quản lý môi trường Y tế.

Ngày 24/01/2022, Cục Quản lý môi trường Y tế có công văn số 31/MT-SKHC hướng dẫn về việc nhập khẩu hoạt chất nguyên liệu không thuộc Danh mục cấm theo Thông tư số 11/2020/TT-BYT. Theo đó, đề nghị đơn vị chỉ dừng việc nhập khẩu chế phẩm và hoạt chất nguyên liệu để sản xuất các chế phẩm theo danh mục kèm theo công văn số 452/MT-SKHC nêu trên; đối với hoạt chất nguyên liệu không thuộc danh mục hoạt chất cấm sử dụng trong chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế theo quy định tại Thông tư số 11/2020/TT-BYT của Bộ Y tế, đề nghị đơn vị thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 48 Nghị định số 91/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ về quản lý hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong gia dụng và y tế.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến để Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai biết, thực hiện.

error: Content is protected !!