Nợ CO Hoàn Thuế, Được Phép Nợ Trong Bao Lâu?

Nợ CO Hoàn Thuế, Được Phép Nợ Trong Bao Lâu?

Căn cứ Điều 7 Thông tư 38/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính:

Điều 7. Thời điểm nộp chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa nhập khẩu

1. Đối với hàng hóa quy định tại điểm a khoản 1 Điều 4 Thông tư này:

a) Người khai hải quan nộp chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa tại thời điểm làm thủ tục hải quan;

b) Trường hợp chưa có chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa tại thời điểm làm thủ tục hải quan, người khai hải quan khai bổ sung và nộp chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa trong thời hạn ba mươi (30) ngày kể từ ngày đăng ký tờ khai hải quan, trừ hàng hóa nhập khẩu có C/O mẫu EAV, người khai hải quan nộp chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa tại thời điểm làm thủ tục hải quan.

Đối với hàng hóa nhập khẩu có C/O mẫu VK (KV), trường hợp chưa có chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa tại thời điểm làm thủ tục hải quan, người khai hải quan khai bổ sung và nộp chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa trong thời hạn 01 năm kể từ ngày đăng ký tờ khai hải quan;

NHƯ VẬY:

THỜI GIAN ĐƯỢC NỢ C/O :
– Các loại C/O thông thường như: AANZ, AK, AHK, AI, AJ, D, E, EAV, VC, VJ, D… được nợ 30 ngày kể từ ngày truyền tờ khai hải quan
– C/O FORM EAV người khai hải quan phải nộp ngay tại thời điểm làm thủ tục hải quan
– C/O FORM CPTPP, KV có thời hạn nợ là 1 năm

Lưu Ý Khi Truyền Tờ Khai Nợ CO Ưu Đãi Thuế:

Truyền tờ khai nợ C/O thì truyền như tờ khai bình thường, và mức thuế suất áp dụng là mức thuế suất ưu đãi (mã B01).

Lưu ý khi truyền tờ khai nợ C/O là trong phần ghi chú của tờ khai thêm dòng chữ “Doanh Nghiệp xin nợ C/O form E…

Sau đó nộp thuế như bình thường.

Thủ Tục Hoàn Thuế Khi Có CO Miễn Thuế:

 

error: Content is protected !!