PHÂN TÍCH, PHÂN LOẠI “CHẤT THỬ SỬ DỤNG VI KHUẨN”

BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

_______

Số: 2694/TCHQ-TXNK

V/v Trả lời vướng mắc về phân tích phân loại

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_______________

 

Hà Nội, ngày 01 tháng 06 năm 2021

Kính gửi: Công ty TNHH 3M Việt Nam

(Đ/c Tầng 20, tòa nhà Mapletree Business Center, 1060 Nguyễn Văn Linh, phường Tân Phong, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 172021/3M-CVPTPL ngày 28/4/2021 của Công ty TNHH 3M Việt Nam (Công ty) về việc không đồng ý mã số hàng hóa trong thông báo kết quả phân loại số 1686/TB-TCHQ. Về việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về Thông báo kết quả phân loại số 1686/TB-TCHQ ngày 09/04/2021:

Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; Thông tư 65/2017/TT-BTC ngày 27/6/2017 của Bộ Tài chính ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam; Thông tư số 09/2019/TT-BTC ngày 15/02/2019 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại các Phụ lục của Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/6/2017, tham khảo Chú giải chi tiết HS2017 nhóm 38.22 và nhóm 30.02 thì:

Căn cứ nội dung nhóm 30.02 “Máu người; máu động vật đã điều chế dùng cho chữa bệnh, phòng bệnh hoặc chẩn đoán bệnh; kháng huyết thanh, các phần phân đoạn khác của máu và các sản phẩm miễn dịch, có hoặc không được cải biến hoặc thu được từ quy trình công nghệ sinh học; vắc xin, độc tố, vi sinh nuôi cấy (trừ các loại men) và các sản phẩm tương tự”

Căn cứ nội dung nhóm 38.22 “Chất thử chẩn đoán bệnh hoặc chất thử thí nghiệm có lớp bồi, chất thử chẩn đoán hoặc chất thử thí nghiệm được điều chế có hoặc không có lớp bồi, trừ loại thuộc nhóm 30.02 hoặc nhóm 30.06; các mẫu chuẩn được chứng nhận”.

Tham khảo Chú giải chi tiết HS2017 nhóm 30.02:

“(D) (5) Các thể thực khuẩn.

Nhóm này cũng gồm các chất thử dùng trong chẩn đoán bệnh (diagnostic reagents) có nguồn gốc vì sinh, trừ các chất đã được ghi trong Chủ giải 4(d) của Chương này – xem nhóm 30.06. ”

Tham khảo Chú giải chi tiết HS2017 nhóm 38.22:

“Nhóm này bao gồm các chất thử chẩn đoán bệnh hoặc chất thử thí nghiệm có lớp bồi, chất thử chẩn đoán hoặc chất thử thí nghiệm đã điều chế, trừ các chất thử chẩn đoán bệnh (diagnostic reagents) của nhóm 30.02 hoặc chất thử chẩn đoán bệnh được chế biến ra để điều trị bệnh nhân và chất thử nhóm máu thuộc nhóm 30.06.

Chất thử chẩn đoán bệnh (diagnostic reagents) được dùng để đánh giá các quá trình và tình trạng vật lý, lý sinh hoặc hoá sinh của động vật và người; chức năng của chúng dựa trên một sự thay đổi có thể định lượng hoặc có thể quan sát được trong các chất hóa học hoặc sinh học tạo thành chất thử.

…Chất thử thí nghiêm đã điều chế không chỉ có chất thử chẩn đoán, mà còn bao gồm những chất thử phân tích khác được sử dụng cho những mục đích ngoại trừ để phát hiện hoặc chẩn đoán bệnh”

Đối chiếu với các quy định nêu trên thì mặt hàng của Công ty theo kết quả phân tích và Tài liệu kỹ thuật là chất thử sử dụng vi khuẩn Geobacillus Stearothermophilus để đánh giá, kiểm soát quá trình tiệt khuẩn bằng hơi nước nên không phù hợp với phạm vi chất thử chẩn đoán bệnh của nhóm 30.02 mà phù hợp với phạm vi chất thử thí nghiêm của nhóm 38.22.

Vì vậy, việc ban hành Thông báo kết quả phân loại số 1686/TB-TCHQ đối với mặt hàng của Công ty là theo đúng quy định.

2. Về Thông báo kết quả phân tích số 63/TB-KĐ2 ngày 21/01/2020:

Căn cứ kết quả phân tích tại Thông báo số 63/TB-KĐ2, Tổng cục Hải quan đã ban hành Thông báo kết quả phân loại số 1109/TB-TCHQ ngày 10/3/2021, mã số phân loại 3822.00.90.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH 3M Việt Nam biết và thực hiện./.

Nơi nhận:

– Như trên;

– PTCT Lưu Mạnh Tưởng;

– Cục Kiểm định Hải quan;

– Lưu: VT, TXNK (03bản).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK

PHÓ CỤC TRƯỞNG

Đào Thu Hương

error: Content is protected !!