Quyết định 04/QĐ-BYT – Về việc chỉ định đơn vị thẩm định hồ sơ CSDT

BỘ Y TẾ
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 04/QĐ-BYT

Hà Nội, ngày 02 tháng 1 năm 2024

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc chỉ định đơn vị thẩm định hồ sơ kỹ thuật chung về trang thiết bị y tế theo quy định của ASEAN

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Căn cứ Nghị định số 95/2022/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Căn cứ Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2021 của Chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế;

Căn cứ Nghị định số 07/2023/NĐ-CP ngày 03 tháng 03 năm 2023 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2021 của Chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế;

Căn cứ Quyết định số 2426/QĐ-BYT ngày 15 tháng 05 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành Hướng dẫn cách chuẩn bị hồ sơ Kỹ thuật chung về trang thiết bị y tế theo quy định của ASEAN;

Căn cứ Quyết định số 5319/QĐ-BYT ngày 08 tháng 11 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành Quy chế Tổ chức hoạt động đối với Viện trang thieeys bị và Công trình y tế;

Căn cứ Quyết định số 2028/QĐ-BYT  ngày 25 tháng 07 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành Quy chế Tổ chức hoạt động của Viện Kiểm định Quốc gia Vắc xin và Sinh phẩm y tế;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục cơ sở hạ tầng và Thiết bị y tế.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chỉ định các đơn vị thẩm định hồ sơ kỹ thuật chung về trang thiết bị y tế theo quy định chung của ASEAN (sau đây gọi tắt là hồ sơ CSDT), cụ thể:

(Chờ soạn thảo)

Điều 2. (Chờ soạn thảo)

Điều 3. (Chờ soạn thảo)

 

Nơi nhận:
– Như Điều 4;
– Đồng chí Bộ trưởng (để b/c)
– Các đồng chí Thứ Trưởng;
– Lưu: VT, KH-TC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Đỗ Xuân Tuyên

 

Xem full Quyết định tại: 04qdb.signed 02.01.2023-CSDT

error: Content is protected !!