Quyết định 1844/QĐ-BYT – Ban hành danh mục mã hãng sản xuất vật tư y tế (Đợt 3)

BỘ Y TẾ
______

Số: 1844/QĐ-BYT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

________________________

Hà Nội, ngày 05 tháng 07 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành danh mục mã hãng sản xuất vật tư y tế để tạo lập mã vật tư y tế phục vụ quản lý và giám định, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế (Đợt 3)

____________

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

 

Căn cứ Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Căn cứ Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế;

Căn cứ Thông tư số 04/2017/TT-BYT ngày 14 tháng 4 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế về ban hành danh mục và tỷ lệ, điều kiện thanh toán đối với vật tư y tế thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế;

Căn cứ Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07 tháng 3 năm 2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển chính phủ điện tử giai đoạn 2019 – 2020, định hướng đến 2025;

Căn cứ Quyết định số 5086/QĐ-BYT ngày 04 tháng 11 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành danh mục dùng chung mã hãng sản xuất vật tư y tế (Đợt 2) và nguyên tắc mã hóa vật tư y tế phục vụ quản lý và giám định, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế;

Căn cứ Công văn số 396/TB-CT ngày 29 tháng 6 năm 2022 của Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế, Bộ Y tế về việc cấp nhật danh mục mã hãng và nước sản xuất vật tư y tế đợt 3;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Bảo hiểm, Bộ Y tế.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này danh mục mã hãng sản xuất vật tư y tế để tạo lập mã vật tư y tế phục vụ quản lý và giám định, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế (Đợt 3), gồm:

  1. Phụ lục 1: Bổ sung mới 647 (Sáu trăm bốn mươi bảy) mã hãng sản xuất vật tư y tế.
  2. Phụ lục 2: Bổ sung, cập nhật 24 (Hai mươi tư) nước sản xuất đã có mã hãng sản xuất vật tư y tế.
  3. Phụ lúc 3: Đính chính tên 02 (Hai) hãng sản xuất vật tư y tế đã được cấp mã hãng sản xuất vật tư y tế theo Quyết định số 5086/QĐ-BYT ngày 04 tháng 11 năm 2021 và Quyết định số 637/QĐ-BYT ngày 16 tháng 3 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành danh mục mã hãng sản xuất vật tư y tế để tạo lập mã vật tư y tế phục vụ quản lý và giám định, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế (Đợt 2)

Danh mục mã hãng sản xuất vật tư y tế bổ sung mới, danh mục cập nhật nước sản xuất và danh mục đính chính tên hãng sản xuất vật tư y tế nêu trên được ban hành kèm theo Quyết định này được đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ Y tế tại địa chỉ: https://moh.gov.vn

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, ban hành. Các doanh nghiệp sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh vật tư y tế, cơ quan bảo hiểm xã hội, các cơ quan, đơn vụ có liên quan đến trách nhiệm cập nhật tên, nước sản xuất và mã hãng sản xuất vật tư y yế ban hành kèm theo Quyết định này để thực hiện khai báo, cấp mã vật tư y tế theo quy định tại Quyết định số 5086/QĐ-BYT ngày 04 tháng 11 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế.

Điều 3. Các Ông, Bà Chánh Văn phòng Bộ Y tế, Vụ trưởng Vụ Bảo hiểm y tế, Vụ trưởng Vụ Trang thiết bị và công trình y tế, Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin, Vụ trưởng các Vụ, Cục trưởng các Cục, Tổng cục trưởng Tổng cục Dân số – Kế hoạch hóa gia đình thuộc Bộ Y tế, Chánh Thanh tra Bộ Y tế, Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thủ trưởng Y tế các Bộ, ngành và các cơ quan, đơn vị, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

– Như Điều 3;

– BT. Nguyễn Thanh Long (để báo cáo);

– Các đ/c Thứ trưởng Bộ Y tế;

– Bảo hiểm xã hội Việt Nam (để phối hợp);

– Các cơ sở KCB trực thuộc Bộ Y tế;

– Các cơ sở KCB trực thuộc các Bộ, ngành;

– Các cơ sở KCB trực thuộc các Trường đại học;

– Hiệp hội Bệnh viện tư nhân;

– Các cơ sở KCB tư nhân (nhận trên Cổng Thông tin điện tử Bộ Y tế);

– Các doanh nghiệp sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh VTYT (nhận trên Cổng Thông tin điện tử Bộ Y tế);

– Cổng Thông tin điện tử Bộ Y tế;

– Lưu: VT, BH.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ
 TRƯỞNG

Trần Văn Thuấn

 

 

 

CÁC PHỤ LỤC ĐÍNH KÈM

Phụ lục 1: Danh mục mã hãng sản xuất vật tư y tế bổ sung mới

QD 1844, 2022 BYT danh muc ma vat tu y te

Phụ lục 2: Danh mục mã hãng sản xuất vật tư y tế bổ sung nước sản xuất

QD 1844, 2022 BYT danh muc ma vat tu y te-18

Phụ lục 3: Danh mục đính chính tên hãng sản xuất vật tư y tế

QD 1844, 2022 BYT danh muc ma vat tu y te-19

error: Content is protected !!