Thanh khoản tờ khai tạm nhập miễn thuế tồn trên Hệ thống VNACCS

93/TCHQ-GSQL ngày 11/01/2022 v.v Thanh khoản tờ khai tạm nhập miễn thuế tồn trên Hệ thống VNACCS

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.

Tổng cục Hải quan nhận được báo cáo vướng mắc của Cục Hải quan tỉnh Tây Ninh về thanh khoản tờ khai tạm nhập miễn thuế, cụ thể: khi đã bán hết số lượng hàng thuộc các tờ khai tạm nhập miễn thuế, doanh nghiệp thực hiện thanh khoản trên phần mềm quản lý bán hàng miễn thuế. Tuy nhiên, dữ liệu của phần mềm này không kết nối với Hệ thống VNACCS để thanh khoản các tờ khai tạm nhập nên các tờ khai tạm nhập vẫn treo trên Hệ thống VNACCS. Để thanh khoản các tờ khai tạm nhập miễn thuế trên Hệ thống VNACCS, Tổng cục Hải quan yêu cầu Cục Hải quan các tỉnh, thành phố thực hiện như sau:

– Đối với các doanh nghiệp kinh doanh hàng miễn thuế hiện đang hoạt động: Chi cục Hải quan nơi quản lý doanh nghiệp yêu cầu doanh nghiệp thực hiện việc cập nhật thông tin hàng hóa đã bán theo từng tờ khai (số lượng hàng đã bán hết, số lượng hàng đã tiêu hủy) lên hệ thống bằng nghiệp vụ TIB/TIA (theo hướng dẫn sửa đổi thông tin quản lý tờ khai TNTX, TXTN tại khoản 3 Điều 23 Quyết định số 1966/QĐ-TCHQ ngày 10/7/2015 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan); cơ quan Hải quan kiểm tra số liệu thanh khoản trên phần mềm quản lý bán hàng miễn thuế, nếu phù hợp thì sử dụng nghiệp vụ CTI (theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều 23 Quyết định số 1966/QĐ-TCHQ ngày 10/7/2015 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan) để phê duyệt hình thức xử lý đối với nội dung khai bổ sung của doanh nghiệp.

– Đối với các doanh nghiệp kinh doanh hàng miễn thuế đã dừng hoạt động (theo Giấy thu hồi chứng nhận điều kiện kinh doanh hàng miễn thuế do Tổng cục Hải quan cấp): căn cứ quy dịnh tại khoản 4 Điều 23 Quyết định số 1966/QĐ-TCHQ ngày 10/7/2015 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan, Chi cục Hải quan nơi quản lý doanh nghiệp căn cứ số liệu thanh khoản trên phần mềm quản lý bán hàng miễn thuế (hồ sơ thanh khoản tờ khai, Báo cáo quyết toán của doanh nghiệp) để cập nhật số liệu lên hệ thống để điều chỉnh lượng hàng và phê duyệt cập nhật lượng hàng trên hệ thống.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan các tỉnh, thành phố biết, thực hiện.

 

Contact: Ms Huyền – 035.809.7070

Mail: huyenntt@asctrans.com.vn

error: Content is protected !!