Thông báo 442/TB-HTTB – Về thay đổi tài khoản thu phí thẩm định cấp Giấy phép lưu hành, nhập khẩu, xuất khẩu, công bố TTBYT

BỘ Y TẾ

CỤC CƠ SỞ HẠ TẦNG VÀ THIẾT BỊ Y TẾ

 

Số: 442 /TB-HTTB

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 27 tháng 09 năm 2023

 

THÔNG BÁO

V/v thay đổi tài khoản thu phí thẩm định cấp giấy phép lưu hành, nhập khẩu, xuất khẩu, công bố trang thiết bị y tế

 

Căn cứ Quyết định số 2316/QĐ-BYT ngày 26/5/2023 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Cơ sở hạ tầng và Thiết bị y tế thuộc Bộ Y tế;

Cục Cơ sở hạ tầng và Thiết bị y tế thông báo từ ngày 01/10/2023 thay đổi số tài khoản thu phí thẩm định cấp giấy phép lưu hành, nhập khẩu, xuất khẩu, công bố trang thiết bị y tế như sau:

1. Tên tài khoản: Cục Cơ sở hạ tầng và Thiết bị y tế

2. Số tài khoản: 1401567888999 tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam – CN Hà Nội I (Agribank)

3. Nội dung chuyển khoản: Đề nghị Ghi đầy đủ theo cú pháp: Mã hồ sơ, Tên công ty (Với những hồ sơ nộp phí, lệ phí không đúng theo cú pháp trên, đơn vị sẽ từ chối xác nhận tình trạng nộp phí, lệ phí)

Đề nghị các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp có nhu cầu thẩm định cấp giấy phép lưu hành, nhập khẩu, xuất khẩu, công bố trang thiết bị y tế biết và phối hợp thực hiện.

Trân trọng cảm ơn./.

 

Nơi nhận:

–  Bộ trưởng (để b/c);

–  Các đ/c Thứ trưởng (để b/c);

–  Văn phòng Bộ (để phối hợp);

–  Cục trưởng (để b/c);

–  Các đ/c Phó Cục trưởng;

–  Cổng TTĐT Bộ Y tế;

–  Lưu: VT, VPC.

KT. CỤC TRƯỞNG PHÓ CỤC TRƯỞNG

 

 

 

 

Lê Văn Dụng

 

error: Content is protected !!