113.THÔNG TƯ 02/2021/TT-BCT QUY ĐỊNH QUY TẮC XUẤT XỨ HÀNG HÓA TRONG HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI TỰ DO GIỮA VIỆT NAM VÀ LIÊN HIỆP VƯƠNG QUỐC ANH VÀ BẮC AI-LEN

Bộ Công Thương ban hành Thông tư quy định về  

quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại tự do  

giữa Việt Nam và Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-len

 

Ngày 11 tháng 6 năm 2021, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã ký ban hành Thông tư số 02/2021/TT-BCT quy định Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-len. Thông tư gồm 05 Chương, 42 Điều và 08 Phụ lục kèm theo, cụ thể:

Chương I: Quy định chung

Chương II: Cách xác định xuất xứ hàng hóa

Chương III: Chứng nhận và kiểm tra xuất xứ hàng hóa

Chương IV: Điều khoản đặc biệt

Chương V: Điều khoản thi hành

Cơ chế chứng nhận xuất xứ trong UKVFTA được triển khai như sau:

– Đối với hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam: (1) Với lô hàng có trị giá dưới 6.000 euro, bất kỳ nhà xuất khẩu nào cũng được phép tự chứng nhận xuất xứ. (2) Với lô hàng có trị giá trên 6.000 euro, áp dụng cơ chế C/O do cơ quan, tổ chức được Bộ Công Thương ủy quyền cấp.

– Đối với hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam: (1) Với lô hàng có trị giá dưới 6.000 euro, bất kỳ nhà xuất khẩu nào cũng được phép tự chứng nhận xuất xứ. (2) Với lô hàng có trị giá trên 6.000 euro, chỉ có nhà xuất khẩu đủ điều kiện theo quy định của UK mới được tự chứng nhận xuất xứ.

 

Thông tư số 02/2021/TT-BCT ngày 11 tháng 6 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Công Thương có hiệu lực kể từ ngày 26 tháng 7 năm 2021./.

 

Link quy định quy tắc xuất xứ hàng hóa trong UKVFTA: 

xem tại đây

error: Content is protected !!