Thông tư 08/2023/TT-BYT – Bãi bõ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

BỘ Y TẾ

Số: 08/2023/TT-BYT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Hà Nội, ngày 14 tháng 4 năm 2023

 

THÔNG TƯ

Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

Căn cứ Luật Ban hanhg văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015  và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ vào Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Căn cứ Nghị định số 95/2022/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm  2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế.

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Vụ trưởng Vụ trang thiết bị và Công trình y tế, Vụ trưởng Vụ sức khỏe Bà mẹ – Trẻ em, Cục trưởng Cục quản lý Y, Dược cổ truyền,

Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Thông tư bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ y tế ban hành.

 

Điều 1. Bãi bỏ toàn bộ ba (03) văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ y tế ban hành

  1. Thông tư số 03/2016/TT-BYT ngày 21 tháng 01 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định hoạt động kinh doanh dược liệu.
  2. Thông tư số 31/2019/TT-BYT ngày 05 tháng 12 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định yêu cầu đối với các sản phẩm sữa tươi sử dụng trong Chương trình Sữa học đường.
  3. Thông tư số 14/2020/TT-BYT ngày 10 tháng 07 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định một số nội dung trong đấu thầu trang thiết bị y tế tại các cơ sở y tế công lập.

Điều 2. Hiệu lực thi hành

Thông tư này có hiệu lực từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Điều khoản chuyển tiếp

Đối với những gói thầu trang thiết bị y tế đã được phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu trước ngày Thông tư này có hiệu lực thì đơn vị được tiếp tục thực hiện theo quy định tại Thông tư số 14/2020/TT-BYT ngày 10 tháng 7 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định một số nội dung trong đấu thầu trang thiết bị y tế tại các cơ sở y tế công lập hoặc thực hiện thủ tục điều chỉnh các nội dung có liên quan theo quy định hiện hành.

Điều 4. Trách nhiệm thi hành

Chánh Văn phòng Bộ, Chánh thanh tra Bộ, Vụ trưởng Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế, Vụ trưởng Vụ Sức khỏe Bà mẹ – Trẻ em, Cục trưởng Cục quản lý Y, Dược cổ truyền, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ y tế, Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.

 

Nơi nhận:

– Ủy ban xã hôi của Quốc hội;

– Văn phòng Chính phủ (Công báo; Cổng thông tin điện tử CP);

– Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc chính phủ;

– Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra VBQPPL);

– Thanh tra Chính phủ;

– Kiểm toán nhà nước;

– Kho bạc nhà nước;

– Bộ trưởng Bộ y tế;

– Các đồng chí Thứ trưởng Bộ Y tế;

– UBND tỉnh, thanh phố trưc thuộc TW;

– Sở y tế tỉnh, thành phố trực thuộc TW;

– Y tế ngành;

– Các Vụ, Cục, Tổng cục, Văn phòng Bộ, Thanh tra Bộ;

– Đơn vị trực thuộc Bộ y tế;

– Cổng thông tin điện tử Bộ y tế;

– Lưu: VT, PC.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

 

 

 

Đỗ Xuân Tuyên

 

TẢI THÔNG TƯ: TT 08/2023/TT-BYT

 

 

error: Content is protected !!