THỦ TỤC NHẬN HÀNG TỪNG PHẦN

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 2524/GSQL-GQ1
V/v thủ tục nhận hàng từng phần

Hà Nội, ngày 19 tháng 10 năm 2017

Kính gửi: Công ty TNHH Quốc tế Delta
(Đ/c: Tầng 14 Tòa nhà Zodiac, Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội)

Trả lời công văn số 201707/CV-HQ ngày 21/9/2017 của Công ty TNHH Quốc tế Delta về đề nghị nhận hàng từng phần lô hàng thuộc vận đơn và thủ tục hoàn thuế cho phần hàng hóa không nhập khẩu, Cục GSQL về Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại khoản 2 Điều 52 Thông tư 38/2015/TT-BTC , sau khi tờ khai hải quan đã được thông quan, Công ty được vận chuyển từng phần lô hàng qua khu vực giám sát đến khi hết số lượng hàng khai trên tờ khai hải quan; Trường hợp sau khi tờ khai hải quan đã được đăng ký nhưng lô hàng chưa tập kết đủ tại khu vực kho, bãi thì người khai hải quan không được vận chuyển qua khu vực giám sát, nếu người khai hải quan muốn làm thủ tục thông quan đối với số hàng hóa đã về đến cửa khẩu thì phải thực hiện việc khai bổ sung theo quy định tại Điều 20 Thông tư 38/2015/TT-BTC và được hoàn thuế theo quy định tại khoản 1 Điều 37 Nghị định số 134/2015/NĐ-CP đối với lượng hàng chưa về đến cửa khẩu.

Cục GSQL về Hải quan thông báo để Công ty TNHH Quốc tế Delta biết, thực hiện./.

error: Content is protected !!