Thủ tục nhập khẩu thiết bị thu phát sóng vô tuyến điện

Thủ tục nhập khẩu thiết bị thu phát sóng vô tuyến điện

1./ Về chính sánh hàng hoá:

Căn cứ Điều 4 Nghị định 69/2018/NĐ-CP ngày 15/05/2018 của Chính phủ quy định:

Điều 4. Thủ tục xuất khẩu, nhập khẩu

1. Đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo giấy phép, thương nhân xuất khẩu, nhập khẩu phải có giấy phép của bộ, cơ quan ngang bộ liên quan.

2. Đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo điều kiện, thương nhân xuất khẩu, nhập khẩu phải đáp ứng điều kiện theo quy định pháp luật.

3. Đối với hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu phải kiểm tra theo quy định tại Điều 65 Luật Quản lý ngoại thương, thương nhân xut khu, nhập khẩu hàng hóa phải chịu sự kiểm tra của cơ quan có thẩm quyền theo quy định pháp luật.

4. Đối với hàng hóa không thuộc trường hợp quy định tại Khoản 1, 2, 3 Điều này, thương nhân chỉ phải giải quyết thủ tục xut khu, nhập khu tại cơ quan hải quan.

Như vậy, đề nghị Công ty đối chiếu thực tế hàng hóa nhập khẩu với các khoản quy định tại Điều 4 nêu trên, trường hợp không thuộc quy định thì làm thủ tục tại cơ quan hải quan như bình thường.

2./ Việc miễn giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện thì trước hoặc sau khi thực hiện thủ tục nhập khẩu thiết bị, công ty liện hệ cơ quan quản lý chuyên ngành để được giải quyết theo Thông tư 46/2016/TT-BTTTT nêu trên.

3./ Về chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy:

Căn cứ Điều 2 Thông tư số 04/2018/TT-BTTTT:

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Thông tư này áp dụng đối với:

1. Tổ chức, cá nhân có hoạt động sản xuất, kinh doanh các sản phẩm, hàng hóa thuộc Danh mục sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 tại Việt Nam.

2. Tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan đến quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa thuộc Danh Mục sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 tại Việt Nam.”

Đối tương thực hiện quản lý hàng hóa thuộc Danh mục sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 được thực hiện theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông về chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy đối với sản phẩm, hàng hóa chuyên ngành công nghệ thông tin và truyền thông và các quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn tương ứng theo khoản 2 điều 1 Thông tư 30/2011/TT-BTTTT ngày 31/10/2011 vá áp dụng cho cá nhân, tổ chức có hoạt động sản xuất, kinh doanh các sản phẩm liên quan lĩnh vực chuyên ngành của Bộ Truyền thông Thông tin.

error: Content is protected !!