THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG ĐỐI VỚI PHẦN MỀN

BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

_______

Số: 3530/TCHQ-TXNK

V/v Thuế GTGT, trị giá tính thuế đối với phần mềm

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_______________

 

Hà Nội, ngày 13 tháng 07 năm 2021

Kính gửi: Công ty TNHH Salto Systems

(Lầu 4 tòa nhà Thanh Nhàn, 87B Bùi Thị Xuân, Quận 1, TP Hồ Chí Minh)

Trả lời công văn số 210618/SALTO/CV ngày 18/6/2021 của Công ty TNHH Salto Systems về trị giá tính thuế, chính sách thuế GTGT nhập khẩu đối với phần mềm, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về trị giá tính thuế

Theo quy định tại khoản 5 Điều 6 Thông tư 39/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 được sửa đổi bổ sung tại khoản 5 Điều 1 Thông tư số 60/2019/TT- BTC ngày 30/8/2019 của Bộ Tài chính thì trường hợp hàng hóa nhập khẩu là máy móc thiết bị có phần mềm điều khiển, vận hành nhập khẩu kèm theo: trị giá hải quan là trị giá giao dịch của máy móc thiết bị và phần mềm điều khiển, vận hành nhập khẩu.

Theo quy định tại khoản 19 Điều 2 Thông tư 39/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 được sửa đổi bổ sung tại khoản 1 Điều 1 Thông tư số 60/2019/TT- BTC ngày 30/8/2019 của Bộ Tài chính thì Phần mềm điều khiển, vận hành (còn gọi là phần mềm hệ thống) là các dữ liệu, chương trình hoặc hướng dẫn được thể hiện dưới dạng các lệnh, các mã, lược đồ hoặc bất kỳ dạng nào khác (operating system), khi tích hợp vào máy móc thiết bị thì có tác dụng làm trung gian giao tiếp giữa người sử dụng và máy móc thiết bị; cung cấp môi trường cho phép người sử dụng vận hành, điều khiển các chức năng của máy móc thiết bị.

Theo quy định tại tiết b.1 điểm b khoản 5 Điều 6 Thông tư 39/2015/TT- BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính được sửa đổi, bổ sung tại khoản 5 Điều 1 Thông tư số 60/2019/TT-BTC ngày 30/8/2019 thì phần mềm điều khiển, vận hành nhập khẩu để nâng cấp, thay thế phần mềm điều khiển, vận hành lần đầu đã được cộng vào trị giá của máy móc thiết bị thì không phải cộng vào trị giá của hàng hoá nhập khẩu.

Đối chiếu quy định nêu trên, trường hợp Công ty TNHH Salto Systems nhập khẩu phần mềm SPA (phần mềm nâng cao) theo trình bày của Công ty là được cài vào máy vi tính để nâng cấp thêm tính năng quản lý và điều khiến hệ thống theo yêu cầu của người dùng (nâng cấp cho phần mềm mặc định đã cài đặt trước đó trên các sản phẩm thuộc hệ thống kiểm soát ra vào) thì không phải cộng vào trị giá của máy móc, thiết bị nhập khẩu.

2. Về thuế GTGT

Căn cứ Luật thuế GTGT số 13/2008/QH12 quy định: phần mềm máy tính thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.

Căn cứ Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính thì:

– Khoản 21 Điều 4 quy định về đối tượng không chịu thuế GTGT như sau: “Phần mềm máy tính bao gồm sản phảm phần mềm và dịch vụ phần mềm theo quy định của pháp luật”.

– Điều 11 quy định thuế suất thuế GTGT 10% áp dụng đối với hàng hóa không được quy định tại Điều 4, Điều 9 và Điều 10 Thông tư này.

Theo đó, đề nghị Công ty đối chiếu với quy định nêu trên để thực hiện và liên hệ với cơ quan hải quan địa phương để được hướng dẫn giải quyết.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH Salto Systems biết./.

Nơi nhận:

– Như trên;

– PTCT Lưu Mạnh Tưởng;

– Lưu: VT, TXNK (03bản).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK

PHÓ CỤC TRƯỞNG

Trần Bằng Toàn

error: Content is protected !!