THUẾ GTGT ĐỐI VỚI MẶT HÀNG ECOTRAZ 250 (THUỐC THÚ Y DÙNG ĐỂ ĐIỀU TRỊ VE, CHẤY, SẬN, GHẺ TRÊN TRÂU, BÒ, DÊ, CỪU)

3861/TCHQ-TXNK ngày 03/08/2021

Kính gửi: Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh.

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 423/HQHCM-TXNK ngày 03/03/2021 của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh phản ánh vướng mắc về việc xác định thuế suất thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với mặt hàng Ecotraz 250 (thuốc thú y dùng để trị ve, chấy, rận, ghẻ trên trâu, bò, dê, cừu) được nhập khẩu bởi Công ty TNHH Jebsen & Jessen Ingredients Việt Nam. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau: 

Căn cứ quy định tại điểm 1, khoản 2 Điều 8 Luật Thuế GTGT số 13/2008/QH12 thì thuốc phòng bệnh, chữa bệnh thuộc đối tượng áp dụng thuế suất thuế GTGT 5%.

Căn cứ quy định tại khoản 11 Điều 10 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính và khoản 8 Điều 1 Thông tư số 26/2015/TT- BTC ngày 27/02/2015 sửa đổi, bổ sung khoản 11 Điều 10 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính thì: “thuốc phòng bệnh, chữa bệnh bao gồm thuốc thành phẩm, nguyên liệu làm thuốc, trừ thực phẩm chức năng” thuộc đối tượng áp dụng thuế suất thuế GTGT 5%.

Căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 4 Thông tư số 83/2014/TT-BTC ngày 26/6/2014 của Bộ Tài chính: “1. Trường hợp hàng hoá được quy định cụ thế thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng hoặc áp dụng thuế suất thuế giá trị gia tăng 5% hoặc 10% theo quy định của Luật thuế giá trị gia tăng và các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thỉ hành Luật thuế giả trị gia tăng thì thực hiện theo quy định tại các văn bản đó. Riêng hàng hoá là sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, thuỷ sản, hải sản; thiết bị, dụng cụ y tế chuyên dùng thực hiện theo quy định tại khoản 3, 4, 5 Điều 4 Thông tư này.”

Căn cứ ý kiến tại công văn số 1129/TY-QLT ngày 09/07/2021 của Cục Thú y (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn):

“Sản phẩm Ecotraz 250 của nhà sản xuất Eco Animal Health Limited (Vương quốc Anh), có thành phần hoạt chất chính là Amitraz, với công dụng chính trị bệnh ký sình trùng (ve, chấy, rận, ghẻ) trên trâu, bò, dê, cừu là thuốc thú y theo quy định tại khoản 21 Điều 3 Luật thú y năm 2015 và sản phẩm đã được Cục Thú y cấp Giấy chứng nhận lưu hành thuốc thú y tại Việt Nam cho Công ty TNHH Jebsen & Jessen Ingredients Việt Nam”.

Căn cứ quy định tại các văn bản nêu trên và ý kiến tại công văn số 1129/TY-QLT ngày 09/07/2021 của Cục Thú y (Bộ Nông nghiệp và Phát triên nông thôn): Mặt hàng Ecotraz 250 do Công ty TNHH Jebsen & Jessen Ingredients Việt Nam nhập khẩu được Cục Thú y cấp Giấy chứng nhận đăng ký lưu hành số 397/QLT-NK-17 ngày 04/5/2017 thuộc đối tượng áp dụng thuế suất thuế GTGT là 5%.

Giao Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh kiểm tra, rà soát các tờ khai nhập khẩu mặt hàng Ecotraz 250 và thông báo đến doanh nghiệp đã nhập khẩu mặt hàng Ecotraz 250 theo quy định của pháp luật tại các văn bản nêu trên, nhưng chưa kê khai, nộp thuế GTGT theo quy định tại điểm 1 khoản 2 Điều 8 Luật Thuế GTGT số 13/2008/QH12 ngày 03/6/2008 thì thực hiện kê khai, nộp thuế GTGT theo đúng quy định tại Luật thuế GTGT, Luật Quản lý thuế, Luật Hải quan. Đồng thời thông báo cho cơ quan thuế nội địa thực hiện khấu trừ thuế GTGT theo quy định tại Điều 14 Thông tư số 219/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính đối với các trường hợp tự kê khai, nộp thuế GTGT sau khi có thông báo của cơ quan hải quan.

Trường hợp doanh nghiệp không thực hiện kê khai, nộp thuế GTGT, yêu cầu Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh thực hiện kiểm tra sau thông quan, áp dụng chính sách thuế GTGT và xử lý vi phạm (nếu có) theo quy định của pháp luật.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh biết và thực hiện.

error: Content is protected !!