THUẾ GTGT ĐỐI VỚI THIẾT BỊ, DỤNG CỤ DÙNG TRONG NHÃN KHOA

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 4069/TCHQ-TXNK
V/v thuế giá trị gia tăng đối với thiết bị, dụng cụ dùng trong nhãn khoa

Hà Nội, ngày 14 tháng 8 năm 2021

 

Kính gửi: Các Cục Hải quan tỉnh, thành phố.

Ngày 13/8/2021, Tổng cục Hải quan đã có văn bản số 69/SY-TCHQ sao y Thông tư số 43/2021/TT-BTC ngày 11/6/2021 của Bộ Tài chính (hiệu lực từ ngày 01/8/2021) sửa đổi, bổ sung khoản 11 Điều 10 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính – quy định về thuế suất thuế giá trị gia tăng (GTGT) 5% – (đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 8 Điều 1 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015 của Bộ Tài chính) như sau:

“Thiết bị y tế có Giấy phép nhập khu hoặc Giấy chứng nhận đăng ký lưu hành hoặc Phiếu tiếp nhận hồ sơ công bố tiêu chuẩn theo quy định pháp luật về y tế hoặc theo Danh mục trang thiết bị y tế thuộc diện quản lý chuyên ngành của Bộ Y tế được xác định mã số hàng hóa theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khu Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư số 14/2018/TT-BYT ngày 15/5/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế và văn bản sửa đổi, bổ sung (nếu có).

Bông, băng, gạc y tế và băng vệ sinh y tế; thuốc phòng bệnh, chữa bệnh bao gồm thuc thành phm, nguyên liệu làm thuốc, trừ thực phẩm chức năng; vắc-xin; sinh phm y tế, nước cất để pha chế thuốc tiêm, dịch truyền; mũ, quần áo, khu trang, săng mổ, bao tay, bao chi dưới, bao giày, khăn, găng tay chuyên dùng cho y tế, túi đặt ngực và chất làm đầy da (không bao gồm mỹ phm); vật tư hóa chất xét nghiệm, diệt khun dùng trong y tế.”

Căn cứ quy định trên, yêu cầu các Cục Hải quan tỉnh, thành phố tổ chức thực hiện việc áp dụng chính sách thuế GTGT mặt hàng thiết bị y tế nhập khẩu theo đúng quy định tại Thông tư số 43/2021/TT-BTC nêu trên. Theo đó, trường hợp đáp ứng quy định về Giấy phép nhập khẩu hoặc Giấy chứng nhận đăng ký lưu hành hoặc Phiếu tiếp nhận hồ sơ công bố tiêu chuẩn theo quy định pháp luật về y tế hoặc thuộc Danh mục trang thiết bị y tế thuộc diện quản lý chuyên ngành của Bộ Y tế được xác định mã số hàng hóa theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư số 14/2018/TT-BYT ngày 15/5/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế, thì áp dụng mức thuế suất thuế GTGT là 5%.

Tổng cục Hải quan thông báo để các Cục Hải quan tỉnh, thành phố biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
– Như trên;
– Cục GSQL;
– Cục KTST
Q;
– Cục QLRR;
– Cục CNTT và TKHQ;
– Vụ TT – KT;
 Lưu VT, TXNK (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Lưu Mạnh Tưởng

File công văn: CV5379TCHQ2020

error: Content is protected !!