THUẾ NK, VAT ĐỐI VỚI HÀNG NHẬP KHẨU LÀ GĂNG TAY Y TẾ KHÔNG BỘT NITRILE

BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

_______

Số: 6658/TCHQ-TXNK

V/v Thuế GTGT đối với trang thiết bị y tế

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_______________

 

Hà Nội, ngày 15 tháng 10 năm 2020

Kính gửi: Công ty Cổ phần công nghiệp Khai Minh

(Số 29, ngõ 36 Đào Tấn, tổ 16, cụm 14, P. Cống Vị, Q. Ba Đình, Hà Nội)

Trả lời công văn số 0309/KMCV/2020 ngày 03/9/2020 của Công ty cổ phần công nghiệp Khai Minh về việc nhập khẩu găng tay y tế không bột Nitrile. Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Chính sách nhập khẩu hàng hóa:

Căn cứ Nghị định số 36/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016; Nghị định số 169/2018/NĐ-CP ngày 31/12/2018; Nghị định số 03/2020/NĐ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ.

Đối với hàng hóa nhập khẩu:

–  Trang thiết bị y tế loại A: phải công bố tiêu chuẩn áp dụng tại Sở Y tế và số phiếu tiếp nhận hồ sơ công bố tiêu chuẩn áp dụng chính là số đăng ký lưu hành của trang thiết bị y tế đó;

Khi làm thủ tục nhập khẩu, ngoài hồ sơ hải quan theo quy định thì người khai hải quan nộp Phiếu tiếp nhận hồ sơ công bố tiêu chuẩn áp dụng của Sở Y tế cấp để thông quan quan hàng hóa.

– Trang thiết bị y tế được phân loại B, C, D khi nhập khẩu mà thuộc danh mục Phụ lục I Thông tư số 30/2015/TT-BYT ngày 30/5/2015 của Bộ Y tế thì phải xin Giấy phép nhập khẩu do Bộ Y tế cấp;

Khi làm thủ tục nhập khẩu, ngoài hồ sơ hải quan theo quy định thì người khai hải quan nộp Bản Phân loại Trang thiết bị y tế và Giấy phép nhập khẩu do Bộ Y tế cấp để thông quan quan hàng hóa.

– Trang thiết bị y tế được phân loại B, C, D không thuộc danh mục Phụ lục I Thông tư số 30/2015/TT-BYT thì không phải xin Giấy phép nhập khẩu.

2. Về việc áp dụng thuế suất thuế GTGT:

Căn cứ Khoản 8 Điều 1 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015 của Bộ Tài chính có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2015 có quy định: “Thiết bị, dụng cụ y tế gồm máy móc và dụng cụ chuyên dùng cho y tế như: các loại máy soi, chiếu, chụp dùng để khám, chữa bệnh; các thiết bị, dụng cụ chuyên dùng để mỗ, điều trị vết thương, ô tô cứu thương; dụng cụ đo huyết áp, tim, mạch, dụng cụ truyền máu; bơm kim tiêm; dụng cụ phòng tránh thai và các dụng cụ, thiết bị chuyên dùng cho y tế khác theo xác nhận của Bộ Y tế.

Bông, băng, gạc y tế và băng vệ sinh y tế; thuốc phòng bệnh, chữa bệnh bao gồm thuốc thành phẩm, nguyên liệu làm thuốc, trừ thực phẩm chức năng; vắc-xin; sinh phẩm y tế, nước cất để pha chế thuốc tiêm, dịch truyền; mũ, quần áo, khẩu trang, săng mỗ, bao tay, bao chi dưới, bao giày, khăn, găng tay chuyên dùng cho y tế, túi đặt ngực và chất làm đầy da (không bao gồm mỹ phẩm); vật tư hóa chất xét nghiệm, diệt khuẩn dùng trong y tế theo xác nhận của Bộ Y tế” thuộc đối tượng áp dụng thuế suất thuế GTGT là 5%.

Căn cứ Công văn số 743/BTC-TCHQ ngày 17/1/2017 của Bộ Tài chính về việc xác nhận thiết bị, dụng cụ chuyên dùng cho y tế thì :

“Thiết bị dụng cụ chuyên dùng trong y tế nhập khẩu không được nêu tên cụ thể tại Khoản 8 Điều 1 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015 và khoản 5 Điều 4 Thông tư số 83/2014/TT-BTC ngày 26/6/2014 của Bộ Tài chính, các mặt hàng không thuộc Danh mục trang thiết bị y tế được nhập khâu theo giấy phép của Bộ Y tế ban hành kèm theo Thông tư 24/2011/TT-BYT ngày 21/6/2011 của Bộ Y tế thì phải có xác nhận của Bộ Y tế đế được áp dụng thuế suất thuế GTGT 5%.

Các thiết bị, dụng cụ y tế khác (không có tên cụ thể nêu tại Khoản 8 Điều 1 Thông tư số 26/2015/TT-BTC và khoản 5 Điều 4 Thông tư số 83/2014/TT-BTC không thuộc Danh mục trang thiết bị y tế được nhập khẩu theo giấy phép của Bộ Y tế ban hành kèm theo Thông tư 24/2011/TT-BYT) nhưng là mặt hàng có xác nhận của Bộ Y tế thì áp dụng mức thuế suất GTGT 5% theo quy định tại Khoản 8 Điều 1 Thông tư sổ 26/2015/TT-BTC. Trường hợp không có xác nhận của Bộ Y tế thì áp dụng mức thuế suất thuế GTGT10%. ”

Trường hợp Công ty nhập khẩu mặt hàng thiết bị y tế nếu không được nêu tên cụ thể tại các văn bản nêu trên thì phải có xác nhận của Bộ Y tế là thiết bị chuyên dùng cho y tế theo quy định tại Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015, Thông tư số 83/2014/TT-BTC ngày 26/6/2014 của Bộ Tài chính và Công văn số 743/BTC-TCHQ ngày 17/1/2017 của Bộ Tài chính để được áp dụng thuế suất thuế giá trị gia tăng là 5%.

Trường hợp không có xác nhận của Bộ Y tế thì áp dụng mức thuế suất thuế GTGT 10%.

3. Về thuế suất thuế nhập khẩu

Căn cứ Nghị định số 57/2020/NĐ-CP ngày 25/5/2020 sửa đổi, bổ sung 1 số điều của Nghị định số 122/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ về Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗ hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan và nghị định số 125/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 sửa đổi bổ sung 1 số điều của Nghị định 122/2016/NĐ-CP.

Căn cứ Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/6/2017 và Thông tư 09/2019/TT-BTC ngày 15/2/2019 của Bộ Tài chính

Theo công văn số 0309/KMCV/2020 ngày 03/9/2020 của Công ty, do không có thông tin cụ thể về chất liệu, quy cách đóng gói của hàng hóa, đã được vô trùng hay chưa nên Tổng cục Hải quan không có ý kiến cụ thể về mã số, tuy nhiên các mặt hàng găng tay bằng cao su lưu hóa trừ cao su cứng thì thuộc nhóm 40.15, cụ thể:

– Loại găng tay dùng trong phẫu thuật có mã số 4015.11.00 thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi 20%.

– Loại găng tay y tế khác có mã số 4015.19.00 thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi 20%.

Đề nghị Công ty căn cứ hàng hóa thực tế nhập khẩu, đối chiếu với mô tả hàng hóa tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam đế xác định mã số hàng hóa và áp dụng thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi theo Nghị định số 57/2020/NĐ-CP ngày 25/5/2020.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty cổ phần công nghiệp Khai Minh biết và thực hiện theo quy định hiện hành./.

Nơi nhận:

– Như trên;

– PTCT Lê Mạnh Tưởng;

– Cục Giám sát quản lý;

– Lưu: VT, TXNK (03bản).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK

PHÓ CỤC TRƯỞNG

Lê Mạnh Hùng

 
error: Content is protected !!