TỰ CHỨNG NHẬN XUẤT XỨ ĐƯỢC PHÁT HÀNH TRƯỚC NGÀY HIỆU LỰC CỦA MÃ SỐ REX CÓ ĐƯỢC CHẤP NHẬN HAY KHÔNG ?

TỰ CHỨNG NHẬN XUẤT XỨ ĐƯỢC PHÁT HÀNH TRƯỚC NGÀY HIỆU LỰC CỦA MÃ SỐ REX CÓ ĐƯỢC CHẤP NHẬN HAY KHÔNG ?

 

 

EVFTA hàng NK
Trường hợp khai báo tự chứng nhận xuất xứ của của nhà xuất khẩu được phát hành ngày 14/4/2021 trước ngày hiệu lực của mã số REX là ngày 06/5/2021 sẽ không được xem xét chấp nhận.

(CV 1514/HQTPHCM-GSQL ngày 14/06/2021)

 

không chấp nhận tự chứng nhận xuất xứ trước ngày hiệu lực của mã rex kaf 06-05-2021

error: Content is protected !!