VỀ VIỆC KIỂM TRA CÁC LÔ HÀNG THUỐC, NGUYÊN LIỆU LÀM THUỐC

VỀ VIỆC KIỂM TRA CÁC LÔ HÀNG THUỐC, NGUYÊN LIỆU LÀM THUỐC

 

3836/TCHQ-GSQL ngày 30/07/2021

 

1. Đối với các tờ khai hải quan đăng ký từ ngày 01/8/2021: 

   

   Cơ quan hải quan căn cứ kết quả phân luồng kiểm tra và chỉ dẫn kiểm tra trên hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan để xử lý: 

   

    a) Đối với tờ khai hải quan luồng vàng: Cơ quan hải quan kiểm tra, đối chiếu nội dung khai hải quan với bộ hồ sơ hải quan theo quy định tại Nghị định số 54/2017/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 155/2018/NĐ-CP) và hướng dẫn của Tổng cục Hải quan tại công văn số 6068/TCHQ-GSQL ngày 16/9/2020 về tăng cường kiểm tra thuốc, nguyên liệu làm thuốc nhập khẩu, nếu xác định phù hợp thì cơ quan hải quan thực hiện thông quan ngay theo quy định. Trường hợp hồ sơ không phù hợp hoặc nghi ngờ về tính xác thực của các chứng từ thuộc bộ hồ sơ hải quan thì chuyển luồng đỏ để kiểm tra thực tế hàng hóa theo hướng dẫn tại điểm b dưới đây. 

 

   b) Đối với tờ khai hải quan luồng đỏ: Cơ quan hải quan kiểm tra, đối chiếu thực tế hàng hóa với thông tin khai trên tờ khai hải quan và bộ hồ sơ hải quan, đồng thời yêu cầu người khai hải quan xuất trình bản chính: Giấy ủy quyền, Giấy phép lưu hành sản phẩm, Phiếu kiểm nghiệm sản phẩm để kiểm tra, đối chiếu với bản sao (có xác nhận của doanh nghiệp) nộp kèm bộ hồ sơ nhập khẩu và xử lý theo hướng dẫn tại công văn số 401/TCHQ-GSQL ngày 23/7/2021 của Tổng cục Hải quan về việc kiểm tra hồ sơ các lô hàng thuốc, nguyên liệu làm thuốc. 

 

   2. Đối với các tờ khai hải quan đăng ký trước ngày 01/8/2021: 

 

   Việc kiểm tra hải quan tiếp tục thực hiện theo thông báo phân luồng trên hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan và hướng dẫn của Tổng cục Hải quan tại công văn số 401/TCHQ-GSQL nêu trên.


123

 

 

1

error: Content is protected !!