XỬ LÝ THUẾ HÀNG HÓA XUẤT KHẨU PHẢI TÁI NHẬP

Trả lời công văn số 220321/VR-HQ ngày 23/3/2021 của Công ty TNHH Varroc Lighting Systems Việt Nam đề nghị xử lý vướng mắc về thủ tục hải quan và chính sách thuế đối với trường hợp hàng hóa đã xuất khẩu nhưng bị trả lại, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về thủ tục tái nhập hàng hóa đã xuất khẩu nhưng bị trả lại

Theo quy định tại khoản 1 Điều 47 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ quy định các hình thức tái nhập hàng hóa đã xuât khẩu nhưng bị trả lại (sau đây gọi tắt là tái nhập hàng trả lại) bao gồm:

a) Tái nhập hàng trả lại để sửa chữa, tái chế (gọi chung là tái chế) sau đó tái xuất;

b) Tái nhập hàng trả lại để tiêu thụ nội địa;

c) Tái nhập hàng trả lại để tiêu hủy tại Việt Nam (không áp dụng đối với hàng gia công cho thương nhân nước ngoài);

d) Tái nhập hàng trả lại để tái xuất cho đối tác nước ngoài khác.

Theo quy định tại Điểm b khoản 7 Điều 47 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ quy định về việc xử lý đối với hàng tái chế không tái xuất được như sau: “Đối với sản phẩm tái chế không phải là hàng gia công thì chuyển tiêu thụ nội địa như hàng hóa tái nhập để tiêu thụ nội địa”

Đối với trường hợp của Công ty TNHH Varroc Lighting Systems Việt Nam nêu tại công văn số 220321/VR-HQ ngày 23/3/2021 thì Công ty nhập lại sản phẩm đã xuất khẩu của loại hình sản xuất xuất khẩu, tuy nhiên sau đó Công ty không sửa chữa, tái chế chính sản phẩm đó mà thu hồi lại linh kiện còn sử dụng được từ sản phẩm tái nhập để sản xuất ra sản phẩm xuất khẩu khác thì không thuộc trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 47 Nghị định số 08/2015/NĐ- CP nêu trên.

Do Công ty đã đăng ký mở tờ khai A31 để nhập khẩu hàng hóa, vì vậy, đề nghị Công ty thực hiện thủ tục theo quy định tại điểm b khoản 7 Điều 47 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015, cụ thể là thực hiện thủ tục chuyển tiêu thụ nội địa như hàng hóa tái nhập để tiêu thụ nội địa. Hàng hóa sau khi đã nộp đầy đủ các loại thuế (nếu có) theo quy định, Công ty có toàn quyền sử dụng, không thuộc quản lý theo dõi của cơ quan hải quan.

2. Về chính sách thuế đối với nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu để sản xuất hàng hóa xuất khẩu nhưng không xuất khẩu sản phẩm (chuyển tiêu thụ nội địa hoặc tiêu hủy)

Theo quy định tại khoản 7 Điều 16 Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13, thì: Nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu để sản xuất hàng hóa xuất khẩu được miễn thuế nhập khẩu.

Theo quy định tại điểm đ khoản 2 Điều 12 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại khoản 6 Điều 1 Nghị định số 18/2021/NĐ-CP ngày 11/3/2021, thì:

“đ) Hàng hóa nhập khẩu để sản xuất, sản phẩm sản xuất, phế liệu, phế phẩm tạo thành trong quá trình sản xuất được phép tiêu hủy và thực tế đã tiêu hủy theo quy định phảp luật hải quan được miên thuế nhập khẩu.

Hàng hóa nhập khẩu để sản xuất xuất khẩu nhưng không sử dụng hoặc hàng hóa nhập khẩu đã sử dụng để sản xuất nhưng không xuất khẩu sản phẩm thì không được miễn thuế nhập khẩu, người nộp thuế phải đăng ký tờ khai hải quan mới và kê khai, nộp thuế với cơ quan hải quan theo mức thuế suất và trị giá tính thuế của hàng hóa nhập khẩu tại thời điểm đăng ký tờ khai hải quan mới, trừ trường hợp làm quà biếu, quà tặng theo quy định tại Điều 8 Nghị định này”

Theo quy định tại khoản 12 Điều 1 Nghị định số 59/2018/NĐ-CP ngày 20/4/2018 sửa đổi, bổ sung khoản 5 Điều 25 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/1/2015 của Chính phủ quy định: “Đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thuộc đối tượng không chịu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế giá trị gia tăng, thuế bảo vệ môi trường hoặc miễn thuế hoặc áp dụng thuế suất, mức thuế tuyệt đối theo hạn ngạch thuế quan và đã được giải phóng hàng hoặc thông quan nhưng sau đó có thay đổi về đối tượng không chịu thuế hoặc mục đích được miễn thuế; áp dụng thuế suất, mức thuế tuyệt đối theo hạn ngạch thuế quan; hàng hóa là nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu để gia công, sản xuất hàng hóa xuất khẩu và hàng hóa tạm nhập-tái xuất đã giải phóng hàng hoặc thông quan nhưng sau đó thay đổi mục đích sử dụng, chuyển tiêu thụ nội địa thì phải khai tờ khai hải quan mới. Chính sách quản lý hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; chính sách thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thực hiện tại thời điểm đăng ký tờ khai hải quan mới trừ trường hợp đã thực hiện đầy đủ chính sách quản lý hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại thời điểm đăng ký tờ khai ban đầu”

Theo quy định tại khoản 10 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 sửa đổi, bổ sung khoản 1, khoản 2 Điều 21 Thông tư số 38/2015/TT- BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính, thì: Hàng hóa thay đổi mục đích sử dụng hoặc chuyển tiêu thụ nội địa, người nộp thuế phải kê khai, nộp đủ tiền thuê, tỉển phạt (nếu có) theo quy định.

Đối chiếu với quy định trên trường hợp Công ty TNHH Varroc Lighting Systems Việt Nam tái nhập hàng hóa là sản phẩm xuất khẩu đã được sản xuất theo loại hình sản xuất xuất khẩu để tiêu thụ nội địa, thì phải thực hiện kê khai thay đổi mục đích sử dụng, nộp đủ tiền thuế, tiền phạt (nếu có) theo quy định đối với nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất hàng hóa xuất khẩu nhưng phải tái nhập trở lại. Trường hợp hàng hóa nhập khẩu để sản xuất, sản phẩm sản xuất, phế liệu, phế phẩm tạo thành trong quá trình sản xuất được phép tiêu hủy và thực tế đã tiêu hủy theo quy định pháp luật hải quan được miễn thuế nhập khẩu.

3. Về chính sách thuế đối với hàng hóa xuất khẩu phải tái nhập

Theo quy định tại điểm b khoản 1, khoản 2 Điều 19 Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13, thì: Người nộp thuế đã nộp thuế xuất khẩu nhưng hàng hóa xuất khẩu phải tái nhập được hoàn thuế xuất khẩu và không phải nộp thuế nhập khẩu. Hàng hóa được hoàn thuế khi chưa qua sử dụng, gia công, chế biến.

Đối chiếu với quy định trên trường hợp Công ty TNHH Varroc Lighting Systems Việt Nam đã nộp thuế xuất khẩu nhưng hàng hóa xuất khẩu phải tái nhập và hàng hóa tái nhập chưa qua sử dụng, gia công, chế biến thì được hoàn thuế xuất khẩu và không phải nộp thuế nhập khẩu.

 

=========================================
Contact:
☎️ Mob: 0967478956 (zalo) – Ms Yến
Mail: yennt@asctrans.com.vn

ASC TRANS – FULL DỊCH VỤ HÀNG THIẾT BỊ Y TẾ, TPCN, MỸ PHẨM

1. Xin giấy phép nhập khẩu thông tư 30

2. Xin đăng ký lưu hành thiết bị y tế BCD

3. Phân loại (Chuẩn vào thầu – Được phân loại lại 1 lần miễn phí)

4. Xin Công bố đủ điều kiện kinh doanh thiết bị y tế loại BCD

5. Xin công bố loại A

6. Xin công bố đủ điều kiện sản xuất

7. Vận chuyển Exw, Fob khai hải quan trọn gói

8. Thủ tục tạm xuất tái nhập, tạm nhập tái xuất hàng y tế

9. Công bố TPCN trong nước, nhập khẩu

10. Đăng ký quảng cáo hàng TPCN

11. Công bố mỹ phẩm

error: Content is protected !!