XỬ PHẠT TỜ KHAI NHÁNH

3991/TCHQ-PC ngày 11/08/2021

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Đắk Lắk.

 

     Trả lời công văn số 697/HQĐL-NV ngày 07/7/2021 của Cục Hải quan Đắk Lắk v/v vướng mắc về xử lý VPHC trong lĩnh vực hải quan, Tổng cục có ý kiến như sau:

 

     Căn cứ quy định tại điểm c khoản 1, khoản 2, khoản 3, khoản 4 Điều 18 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 và theo thiết kế hệ thống VNACCS/VCIS thì nếu quá 50 dòng hàng, người khai hải quan phải khai tờ khai khác (tờ khai chính và các tờ khai nhánh) và có chung số tờ khai đầu tiên. Các tờ khai này tuy độc lập với nhau về các bước xử lý trên hệ thống, tuy nhiên về mặt bản chất các tờ khai này có chung một hóa đơn, vận đơn, cùng loại hình nhập khẩu và cùng một người xuất khẩu, người nhập khẩu.

 

     Theo đó, nếu ở tờ khai chính và các tờ khai nhánh có các hành vi vi phạm khác nhau thì thực hiện theo nguyên tắc xử phạt quy định tại điểm d khoản 1 Điều 3 Luật Xử lý vi phạm hành chính “một người thực hiện nhiều hành vi vi phạm thì bị xử phạt về từng hành vi vi phạm”. Nếu ở tờ khai chính và các tờ khai nhánh xảy ra cùng hành vi vi phạm: trường hợp này không thuộc trường hợp vi phạm nhiều lần theo quy định tại khoản 6 Điều 2 Luật Xử lý vi phạm hành chính; người có thẩm quyền xử phạt căn cứ quy định quy định tại điểm d khoản 1 Điều 3 Luật Xử lý vi phạm hành chính “một hành vi vi phạm hành chính chỉ bị xử phạt một lần” để thực hiện.


 

 

error: Content is protected !!