Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do BYT ban hành, liên tịch ban hành

Thông tư 14/2022/TT-BYT Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Trưởng Y tế ban hành liên tịch ban hành như sau:
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm 22/06/2015
Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP 14/5/2016, Nghị Định số 154/2020//NĐ-CP ngày 31/12/2020, Căn cứ Nghị Định số 95/2022/NĐ-CP ngày 15/11/2022.
Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Thông tư bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Y tế ban hành, liên tịch ban hành.

Điều 1. Bãi bỏ toàn bộ năm (05) văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành, liên tịch ban hành
1. QĐ số 36/2006/QĐ-BYT ngày 14/11/2006 về việc ban hành “Quy định về thử nghiệm lâm sàng trang thiết bị y tế”
2. QĐ số 19/2008/QĐ-BYT ngày 30/5/2008 ban hành quy chế làm việc của BYT
3. QĐ số 38/2008/QĐ-BYT ngày 11/12/2008 về việc ban hành ” quy định mức giới hạn tối đa của melamine nhiễm chéo trong thực phẩm’
4. QĐ số 09/2013/QĐ-BYT ngày 29/03/2013 hd việc tổ chức, quản lý hộ nghị, hội thaot quốc tế về y tế tại VN
5. QĐ số 48/2014/QĐ-BYT ngày 22/12/2014 hd phối hợp thực hiện quản lý nhà nước về bvmt với cơ sở y tế


Điều 2. Bãi bỏ một phần quy định của hai(02) Thông tư do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
Điều 3. Hiệu lực thi hành
Điều 4. Điều khoản chuyển tiếp đối với quy định tại Khoản 2 Điều 2 Thông tư này
Điều 5. Trách nhiệm thi hành

Chi tiết Thông tư 142022TT-BYT

Các anh/ chị cần tư vấn về dịch vụ nhập khẩu, hải quan và đăng ký giấp phép chuyên ngành Thiết Bị Y Tế, xin vui lòng liên hệ.

Mr. Khanh- 0984101111
————————————————————————————-

Mọi thắc mắc vui lòng xin liên hệ:

Mr. Khanh- 0984101111 (zalo/tel/phone)

 

error: Content is protected !!