CÔNG VĂN 1512/TCHQ-PC – Hướng dẫn xử lý hàng hóa nhập khẩu vi phạm về ghi nhãn

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 1512/TCHQ-PC
V/v hướng dẫn xử lý hàng hóa nhập khẩu vi phạm về ghi nhãn

Hà Nội, ngày 11 tháng 3 năm 2020

 

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố

Tiếp theo Công văn số 5189/TCHQ-GSQL ngày 13/8/2019 của Tổng cục Hải quan về việc kiểm tra, xác định xuất xứ, chống gian lận, giả mạo xuất xứ, ghi nhãn hàng hóa, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, chuyển tải bất hợp pháp; Công văn số 763/TCHQ-PC ngày 11/02/2020 của Tổng cục Hải quan về việc hướng dẫn xử lý hàng hóa nhập khẩu vi phạm về ghi nhãn, đối với trường hợp hàng hóa có nhãn nhưng không th hiện đy đủ các thông tin bt buộc theo quy định tại Nghị đnh số 43/2017/NĐ-CP ngày 14/4/2017 của Chính phủ về nhãn hàng hóa, Tổng cục Hải quan thống nhất thực hiện như sau:

Trường hợp trên nhãn gốc không ghi đầy đủ các nội dung bắt buộc theo quy định tại Nghị định số 43/2017/NĐ-CP, cơ quan Hải quan không xử phạt.

Hướng dẫn này thay thế hướng dẫn tại điểm d.2.6 mục 1.1 phần III.1 Công văn số 5189/TCHQ-GSQL ngày 13/8/2019; gạch đầu dòng thứ 2 Công văn s 763/TCHQ-PC ngày 11/02/2020.

Tổng cục Hải quan thông báo để các đơn vị biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
– Như trên;
– Tổng cục trư
ng (để báo cáo);
– Cục Giám sát quản lý (để t/hiện);
– Lưu: VT, PC 
(2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Mai Xuân Thành

 

error: Content is protected !!