Công văn 4889/BYT-TB-CT Vv lấy ý kiến các nội dung cần sửa đổI bổ sung Nghị định số 98/2021/NĐ-CP và TT 14/2020/TT-BYT

Thực hiện Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021 của Chính phủ và một số Thông tư của Bộ Y tế và Thông tư 14/2020/TT-BYT ngày 10/7/2020 của Bộ Y tế về nội dung đấu thầu TTBYT tại các cơ sở y tế công lập.

Qua theo dõi, Bộ Y Tế nhận được ý kiến về khó khăn của Doanh nghiệp khi thực hiện các văn bản trên, ảnh hưởng đến quá trình, tiến độ thực hiện mua sắm, đấu thầu TTBYT tại các đơn vị.

Nhằm để kịp thời rà soát, đánh giá và sửa đổi bổ sung các nội dung chưa phù hợp và hoàn thiện thể chế quản lý TTBYT. Bộ Y tế đề nghị các Bộ, Ngành, địa phương, cơ sở y tế, đơn vị sản xuất, kinh doanh TTBYT nghiên cứu và có văn bản đề xuất, góp ý cụ thể về nội dung cần sửa đổi tại các văn bản sau:

  1. Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021 của Chính phủ ban hành về quản lý TTBYT;
  2. Thông tư số 14/2020/TT-BYT ngày 10/07/2020 của Bộ Y tế quy định về nội dung trong đấu thầu TTBYT tại cơ sở y tế công lập;

Văn bản góp ý Quý cơ quan, tổ chúc đề nghị gửi trước ngày 15 tháng 09 năm 2022 về:

  • Bộ Y tế ( Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế) – Số 138A, Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội
  • File mềm gửi trước qua địa chỉ mail: hungbm.ttbct@moh.gov.vn . Điện thoại liên hệ: 024.62732272/0983839929

Toàn văn Công văn xem tại: CÔNG VĂN 4998/BYT-TB-CT

error: Content is protected !!