CÔNG VĂN HẢI QUAN TRẢ LỜI: Nhập khẩu PMD mặt hàng ổ cứng di động chứa dữ liệu

TỔNG CỤC HẢI QUAN

CỤC GIÁM SÁT QUẢN LÝ VỀ HẢI QUAN

_______

Số: 154GSQL-GQ3

V/v Nhập khẩu PMD mặt hàng ổ cứng di động chứa dữ liệu

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_______________

 

Hà Nội, ngày 26 tháng 02 năm 2015

Kính gửi: Công ty TNHH Nhân Thăng

(Địa chỉ: 06 Thăng Long, P4, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh)

Cục Giám sát quản lý về Hải quan – Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 59/2015/NT-HC ngày 26/1/2015 của Công ty TNHH Nhân Thăng về việc nhập khẩu PMD mặt hàng  cứng di động chứa dữ liệu. Về việc này, Cục Giám sát quản lý về Hải quan -Tng cục Hi quan có ý kiến như sau:

Theo trình bày của Công ty thì ổ cứng di động trên đã được khách hàng sử dụng copy để chép dữ liệu, do vậy căn cứ Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ và Thông tư số 11/2012/TT-BTTTT ngày 17/07/2012 của Bộ Thông tin và Truyền thông thì mặt hàng trên thuộc Danh mục sản phẩm công nghệ thông tin đã qua sử đụng cấm nhập khẩu.

Việc xem xét cho phép nhập khẩu thuộc chức năng của Bộ Công Thương, đề nghị Công ty báo cáo rõ vướng mắc nêu trên với Bộ Công thương để được hướng dẫn xử lý.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan – Tổng cục Hải quan trả lời nội dung trên để Công ty TNHH Nhân Thăng biết.

error: Content is protected !!