CÔNG VĂN SỐ 1612/TCHQ-TXNK VỀ HOÀN THUẾ ĐỐI VỚI HÀNG HÓA SXXK

BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

_______

Số: 1612/TCHQ-TXNK

V/v Hoàn thuế đối với hàng hóa SXXK

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_______________

 

Hà Nội, ngày 08 tháng 04 năm 2021

Kính gửi: Công ty TNHH LG Electronic Việt Nam Hải Phòng

(Lô số CN2, KCN Tràng Duệ, huyện An Dương, thuộc Khu kinh tế Đình Vũ – Cát Hải, TP. Hải Phòng)

Tổng cục Hải quan nhận công văn số 62/2021/LGEVH ngày 31/3/2021 của Công ty TNHH LG Electronics Việt Nam Hải Phòng đề nghị xin hoàn thuế cho nguyên liệu nhập khẩu SXXK đưa đi giao gia công. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về thuế nhập khẩu

Căn cứ khoản 7 Điều 16 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13 thì nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu để sản xuất hàng hóa xuất khẩu được miễn thuế nhập khẩu;

Căn cứ Nghị quyết số 178/NQ-CP ngày 12/12/2020 của Chính phủ về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11 năm 2020 thì: “Chính phủ thống nhất đề nghị của Bộ Tài chính về việc hàng hóa nhập khẩu để sản xuất xuất khẩu mà doanh nghiệp có đưa một phần nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu để thuê doanh nghiệp khác gia công hoặc thuê doanh nghiệp khác gia công một hoặc một số công đoạn của sản phẩm và đã nhận lại bán thành phẩm để tiếp tục sản xuất xuất khẩu hoặc nhận lại thành phẩm để xuất khẩu toàn bộ ra nước ngoài thì được miễn thuế nhập khẩu theo quy định tại khoản 7 Điều 16 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13”.

Theo hướng dẫn tại công văn số 2765/TCHQ-GSQL ngày 01/4/2015 của Tổng cục Hải quan, trường hợp doanh nghiệp nhập khẩu nguyên liệu, vật tư để sản xuất hàng xuất khẩu sử dụng mã loại hình E31, nhập kinh doanh sản xuất sử dụng mã loại hình A12.

Trường hợp doanh nghiệp nhập khẩu hàng hóa để sản xuất xuất khẩu (loại hình E31) đã chuyển mục đích sử dụng loại hình (từ loại hình E31 sang loại hình A42) hoặc doanh nghiệp nhập khẩu hàng hóa theo loại hình kinh doanh (A12) không thuộc đối tượng điều chỉnh của khoản 7 Điều 16 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13, Nghị quyết số 178/NQ-CP, sau đó đưa một phần nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu để thuê doanh nghiệp khác gia công hoặc thuê doanh nghiệp khác gia công một hoặc một số công đoạn của sản phẩm và đã nhận lại bán thành phẩm để tiếp tục sản xuất xuất khẩu hoặc nhận lại thành phẩm để xuất khẩu toàn bộ ra nước ngoài thì không được miễn thuế nhập khẩu theo quy định tại khoản 7 Điều 16 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13 và cũng không thuộc trường hợp được xử lý theo công văn số 879/TCHQ-TXNK ngày 23/02/2021 của Tổng cục Hải quan.

2. Về thuế GTGT.

Căn cứ quy định tại khoản 20 Điều 5 Luật Thuế GTGT số 13/2008/QH12, Điều 12 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ, khoản 20 Điều 4 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính thì trường hợp người nộp thuế nhập khẩu nguyên liệu, vật tư để sản xuất hàng xuất khẩu đáp ứng quy định tại Điều 12, Điều 31 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP thì được miễn thuế nhập khẩu và thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT; trường hợp không đáp ứng quy định tại Điều 12, Điều 31 Nghị định số 134/2016/NĐ- CP thì không được miễn thuế nhập khẩu và phải nộp thuế GTGT theo quy định.

Đề nghị Công ty TNHH LG Electronic Việt Nam Hải Phòng liên hệ với cơ quan thuế để được hướng dẫn cụ thể về việc kê khai, khấu trừ thuế GTGT.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH LG Electronic Việt Nam Hải Phòng biết và thực hiện./.

Nơi nhận:

– Như trên;

– PTCT Lưu Mạnh Tưởng;

– Lưu: VT, TXNK (03bản).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK

PHÓ CỤC TRƯỞNG

Trần Bằng Toàn

   

error: Content is protected !!