CÔNG VĂN SỐ: 7685/TCHQ-GSQL – Về khai mã sản phẩm trang thiết bị y tế nhập khẩu

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 7685/TCHQ-GSQL
V/v khai mã sản phẩm trang thiết bị y tế nhập khẩu

Hà Nội, ngày 12 tháng 12 năm 2019

 

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố

Thời gian qua, Tổng cục Hải quan nhận được phản ánh của một số doanh nghiệp thuộc Hiệp hội Doanh nghiệp Châu Âu tại Việt Nam về việc cơ quan hải quan yêu cầu tên sản phẩm trang thiết bị y tế nhập khẩu khai trên tờ khai hải quan phải giống với tên sản phẩm trên các chứng từ thuộc hồ sơ hải quan. Về việc nàyTổng cục Hải quan  ý kiến như sau:

Đặc thù sản phẩm trang thiết bị y tế chủ yếu quản lý hàng hoá bằng mã sản phẩm và là thông tin nhận diện thống nhấttên sản phẩm trên các giấy tờ có liên quan  thể khác nhau do tên cập nhật trên hệ thống quản lý nội bộ khác nhau (hệ thống làm nhãn, hệ thống giao vận, hệ thống ghi hóa đơn..). Do vậy, yêu cầu Cục Hải quan, tỉnh, thành phố khi kiểm tra hồ sơ hải quan, nếu thông tin về tên sản phẩm trên tời khai hải quan khác tên sản phẩm trên các chứng từ thuộc hồ sơ hải quan, nhưng  sản phẩm phù hợp với mã sản phẩm ghi trên giấy phép nhập khẩu hoặc kết quả phân loại trang thiết bị y tế thì xem xét chấp nhận thông quan trên cơ sở giải trình của người khai hải quan.

Tổng cục Hải quan  ý kiến để Cục Hải quan các tỉnh, thành phố biết, thực hiện. Trường hợp có vướng mắc phát sinh thì báo cáo Tổng cục Hải quan (qua Cục Giám sát quản lý về Hải quan) để được hướng dẫn xử lý./.

 

Nơi nhận:
– Như trên;

– Văn phòng Chính phủ (để báo cáo);
– Bộ Y tế (để phối hợp);
– TT Vũ Thị Mai (để báo cáo);
– HDTV cải cách TTHC (thay trả lời);
– Hiệp hội DN châu Âu tại VN (thay trả lời);
– Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

 

 

Mai Xuân Thành

error: Content is protected !!