CV 1643/TCHQ-TXNK HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN PHÂN TÍCH, PHÂN LOẠI HÀNG HÓA

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 1643/TCHQ-TXNK
V/v thực hiện Thông tư số 17/2021/TT-BTC

Hà Nội, ngày 09 tháng 4 năm 2021

 

Kính gửi:

– Các Cục Hải quan tỉnh, thành phố;
– Cục Thuế xuất nhập khẩu;
– Cục Kiểm định hải quan;
– Cục Công nghệ thông tin và Thông tin hải quan;
– Văn phòng Tổng cục..

Ngày 26/02/2021, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 17/2021/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa; phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu. Thông tư có hiệu lực thực hiện từ ngày 12/04/2021.

Để triển khai thực hiện thống nhất Thông tư số 17/2021/TT-BTC, Tổng cục Hải quan yêu cầu như sau:

1. Thủ trưởng các đơn vị tổ chức, quán triệt tập huấn toàn bộ Thông tư số 17/2021/TT-BTC cho toàn thể cán bộ, công chức làm công tác phân loại hàng hóa, đồng thời tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn cho cộng đồng doanh nghiệp để thực hiện đúng quy định tại Thông tư số 17/2021/TT-BTC từ ngày 12/04/2021, trong đó cần lưu ý một số nội dung sửa đổi, bổ sung mới như sau:

1.1. Về hồ sơ yêu cầu phân tích để phân loại

Căn cứ quy định tại điểm 1, điểm 4 khoản 2 Điều 1 Thông tư số 17/2021/TT-BTC:

– Mỗi mặt hàng lập 01 Phiếu yêu cầu phân tích hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu kiêm Biên bản lấy mẫu hàng hóa.

– Về tài liệu kỹ thuật: trường hợp không có tài liệu kỹ thuật thì cơ quan hải quan phải nêu rõ lý do tại mục 12 mẫu số 05/PYCPT/2021.

1.2. Về mẫu hàng hóa gửi phân tích để phân loại

Căn cứ quy định tại mục b, mục c điểm 1 khoản 3 Điều 1 Thông tư số 17/2021/TT-BTC:

– Số lượng mẫu gửi phân tích để phân loại phải đủ 02 mẫu và không thực hiện lấy mẫu đối với trường hợp người khai hải quan chỉ nhập khẩu 01 mẫu.

– Cơ quan hải quan nơi yêu cầu phân tích là đơn vị gửi mẫu trực tiếp hoặc qua đường bưu điện, không giao cho người khai hải quan chuyển mẫu.

1.3. Về thẩm quyền ban hành Thông báo kết quả phân loại, Thông báo kết quả phân tích kèm mã số hàng hóa và Thông báo kết quả kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm

Căn cứ khoản 4, khoản 5 Điều 1 Thông tư số 17/2021/TT-BTC:

– Cục trưởng Cục Kiểm định hải quan ban hành Thông báo kết quả phân loại và Thông báo kết quả kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm.

– Chi cục trưởng Chi cục Kiểm định hải quan ban hành Thông báo kết quả phân tích kèm mã số hàng hóa; Thông báo kết quả phân tích kèm mã số đề xuất.

1.4. Về thời hạn ban hành các thông báo

Căn cứ khoản 4 Điều 1 Thông tư số 17/2021/TT-BTC:

– Thời hạn ban hành Thông báo kết quả phân loại hàng hóa không quá 5 ngày làm việc, trường hợp thời gian phân tích phụ thuộc thời gian do yêu cầu quy trình kỹ thuật phân tích hoặc mẫu hàng hóa phức tạp thì không quá 20 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận đủ hồ sơ và mẫu phân tích.

– Thời hạn ban hành Thông báo kết quả phân tích kèm mã số hàng hóa không quá 05 ngày làm việc, trường hợp thời gian phân tích phụ thuộc thời gian do yêu cầu quy trình kỹ thuật phân tích hoặc mẫu hàng hóa phức tạp thì không quá 10 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận đủ hồ sơ và mẫu phân tích.

1.5. Về biểu mẫu

Căn cứ khoản 7 Điều 1 Thông tư số 17/2021/TT-BTC:

– Mẫu số 05/PYCPT/2021: Phiếu yêu cầu phân tích hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu kiêm Biên bản lấy mẫu hàng hóa.

– Mẫu số 08/TBKQPL/2021: Thông báo kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

– Mẫu số 09/TBKQKT-CL-ATTP/2021: Thông báo kết quả kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

– Mẫu số 10/TBKQPTPL/2021: Thông báo kết quả phân tích kèm mã số đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

1.6. Hiệu lực thi hành

Hồ sơ yêu cầu phân tích để phân loại, mẫu hàng hóa gửi để phân tích phân loại và các biểu mẫu quy định tại Thông tư 17/2021/TT-BTC áp dụng đối với các lô hàng xuất khẩu, nhập khẩu đăng ký tờ khai từ ngày 12/4/2021.

2. Tổ chức thực hiện

2.1. Cục Hải quan các tỉnh, thành phố

– Khai thác kịp thời các Thông báo kết quả phân loại hàng hóa và Thông báo kết quả phân tích kèm mã số hàng hóa được cập nhật trên Hệ thống quản lý văn bản và điều hành tập trung (Edoc) và Hệ thống thông tin quản lý cơ sở dữ liệu danh mục, biểu thuế và phân loại, mức thuế (MHS) để thực hiện phân loại, áp mã số hàng hóa theo đúng quy định tại Thông tư 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015, Thông tư 17/2021/TT-BTC ngày 26/02/2021 và các văn bản hướng dẫn.

– Thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao tại Thông tư 14/2015/TT-BTC, Thông tư 17/2021/TT-BTC, Quy trình phân tích để phân loại, phân tích để kiểm định hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và Quy trình xác định trước mã số, kiểm tra, giám sát, kiểm soát công tác phân loại hàng hóa, áp dụng mức thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

– Trường hợp có vướng mắc trong quá trình thực hiện liên quan đến các Thông báo kết quả phân loại hàng hóa do Cục Kiểm định hải quan ban hành hoặc Thông báo kết quả phân tích kèm mã số hàng hóa do Chi cục Kiểm định hải quan ban hành thì lập hồ sơ gửi về Cục Kiểm định hải quan hoặc Chi cục Kiểm định hải quan để xem xét, xử lý.

– Trường hợp có vướng mắc liên quan đến các Thông báo kết quả phân loại hàng hóa do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành hoặc các vướng mắc khác về phân loại hàng hóa, áp dụng mức thuế thì lập hồ sơ gửi về Cục Thuế xuất nhập khẩu để xem xét, xử lý.

2.2. Cục Kiểm định hải quan

– Trình Lãnh đạo Tổng cục ký ban hành Quy trình phân tích để phân loại, phân tích để kiểm định hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu trước ngày 12/4/2021 theo hướng chỉ thực hiện phân tích, phân loại theo mặt hàng, không áp dụng đối với riêng tờ khai, doanh nghiệp như hiện nay để giảm tải mẫu phân tích, phân loại. Kết quả phân tích, phân loại của mặt hàng được công khai trên cơ sở dữ liệu và áp dụng chung cho tất cả các doanh nghiệp. Trường hợp mặt hàng đã có kết quả phân tích phân loại nhưng cơ quan hải quan nơi làm thủ tục hải quan nghi ngờ nội dung khai báo (các tiêu chí kỹ thuật) không đúng với hàng hóa thì chỉ yêu cầu phân tích các tiêu chí và chỉ rõ mã số nghi ngờ trong phiếu yêu cầu phân tích.

– Trình Lãnh đạo Tổng cục ký ban hành Quy trình kiểm tra, giám sát, kiểm soát Thông báo phân tích kèm mã số hàng hóa của Chi cục Kiểm định hải quan, Thông báo phân loại hàng hóa của Cục Kiểm định hải quan, đảm bảo tính chính xác, thống nhất về mã số của các Thông báo này trước ngày 25/4/2021.

– Tổ chức thực hiện việc ban hành các Thông báo kết quả phân loại hàng hóa, Thông báo kết quả phân tích kèm mã số hàng hóa, Thông báo kết quả kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo đúng quy định tại Thông tư 14/2015/TT-BTC, Thông tư 17/2021/TT-BTC và các văn bản hướng dẫn.

– Phối hợp với Cục Công nghệ thông tin và Thống kê hải quan, Văn phòng Tổng cục và Cục Thuế xuất nhập khẩu để thực hiện phân cấp, phân quyền các chức năng cập nhật, khai thác, quản lý và sử dụncác Thông báo kết quả phân loại hàng hóa, Thông báo phân tích kèm mã số hàng hóa trên Hệ thống MHS, Cổng thông tin điện tử Tổng cục Hải quan (Website) và Hệ thống Edoc.

– Thực hiện cập nhật, khai thác, quản lý và sử dụng các Thông báo kết quả phân loại hàng hóa, Thông báo kết quả phân tích kèm mã số hàng hóa do Cục Kiểm định hải quan và Chi cục Kiểm định hải quan ban hành trên Hệ thống MHS, Website và Hệ thống Edoc theo đúng hướng dẫn.

– Thực hiện kiểm soát các Thông báo kết quả phân tích kèm mã số hàng hóa do các Chi cục Kiểm định hải quan ban hành, đảm bảo thống nhất về kết quả phân tích, mã số và thời hạn ban hành theo đúng quy định tại Thông tư 17/2021/TT-BTC.

– Giải quyết các vướng mắc của Cục Hải quan địa phương, cộng đồng doanh nghiệp trong quá trình thực hiện phân tích, phân loại hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu do Cục Kiểm định hải quan và các Chi cục Kiểm định hải quan thực hiện, đồng thời giải quyết khiếu nại lần 1 đối với Thông báo kết quả phân loại hàng hóa và giải quyết khiếu nại lần 2 đối với Thông báo kết quả phân tích kèm mã số hàng hóa theo quy định của Luật Khiếu nại và các văn bản hướng dẫn.

2.3. Cục Thuế xuất nhập khẩu

– Trình Lãnh đạo Tổng cục ký ban hành Quy trình xác định trước mã số, kiểm tra, giám sát, kiểm soát công tác phân loại hàng hóa, áp dụng mức thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, đảm bảo tính chính xác, thống nhất về mã số hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu trong toàn ngành trước ngày 25/4/2021.

– Thực hiện cập nhật trên Hệ thống MHS trước ngày 18/4/2021 đối với các Thông báo kết quả phân loại hàng hóa do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan đã ban hành trước ngày 12/4/2021 đồng thời chịu trách nhiệm theo dõi, quản lý và kiểm soát Hệ thống MHS trong toàn ngành. Kịp thời kiến nghị với Cục Công nghệ Thông tin và Thống kê hải quan xử lý các vướng mắc trong quá trình cập nhật, khai thác và sử dụng Hệ thống MHS.

– Thực hiện rà soát, kiểm tra, kiểm soát công tác phân loại hàng hóa và áp dụng mức thuế trên phạm vi toàn ngành bao gồm cả công tác phân loại của Cục Kiểm định hải quan và các Chi cục Kiểm định hải quan, đảm bảo việc phân loại hàng hóa và áp dụng mức thuế được thực hiện chính xác, thống nhất trên phạm vi toàn quốc theo nguyên tắc: một mặt hàng chỉ có một mã số duy nhất.

– Giải quyết các vướng mắc về công tác phân loại hàng hóa và áp dụng mức thuế trong phạm vi toàn ngành trừ các trường hợp do Cục Kiểm định hải quan, các Chi cục Kiểm định hải quan thực hiện phân tích, phân loại, đồng thời tham mưu, đề xuất Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan giải quyết khiếu nại lần 2 đối với các trường hợp khiếu nại Thông báo kết quả phân loại hàng hóa do Cục Kiểm định hải quan ban hành theo quy định tại Luật Khiếu nại và các văn bản hướng dẫn.

2.4. Cục Công nghệ thông tin và Thống kê Hải quan

– Duy trì, đảm bảo tính ổn định của Hệ thống MHS trong quá trình cập nhật, khai thác, sử dụng. Phối hợp với Cục Thuế xuất nhập khẩu khắc phục các sự cố, vướng mắc trong quá trình cập nhật, khai thác và sử dụng Hệ thống MHS.

– Phối hợp với Cục Kiểm định hải quan để phân cấp, phân quyền các chức năng cập nhật, khai thác, quản lý và sử dụng Hệ thống MHS.

– Phối hợp với Cục Kiểm định hải quan để thực hiện cập nhật trên Website các Thông báo kết quả phân loại hàng hóa, Thông báo kết quả phân tích kèm mã số hàng hóa.

2.5. Văn phòng Tổng cục

Phối hợp với Cục Kiểm định hải quan để thực hiện cập nhật trên Edoc các Thông báo kết quả phân loại hàng hóa, Thông báo kết quả phân tích kèm mã số hàng hóa.

Trong quá trình thực hiện Thông tư số 17/2021/TT-BTC ngày 26/02/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính nêu trên, nếu có phát sinh vướng mắc thì báo cáo kèm đề xuất hướng xử lý về Tổng cục Hải quan (Cục Thuế xuất nhập khẩu) để kịp thời xem xét xử lý.

Tổng cục Hải quan thông báo để các Cục Hải quan tỉnh, thành phố biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
– Như trên;
– TCT. Nguyễn 
Văn Cẩn (để b/c);
– Các 
Phó TCT (để chỉ đạo);
– Các đơn vị thuộc cơ quan TCHQ (để p/h);
– Lưu: VT, TXNK (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Lưu Mạnh Tưởng

error: Content is protected !!