CV 4088/GSQL-GQ3 V/v THỦ TỤC TẠM XUẤT HÀNG ĐỂ SỬA CHỮA VÀ TÁI NHẬP HÀNG THAY THẾ

CV 4088/GSQL-GQ3 V/v THỦ TỤC TẠM XUẤT HÀNG ĐỂ SỬA CHỮA VÀ TÁI NHẬP HÀNG THAY THẾ

 

 

Hàng hóa tạm xuất tái nhập để bảo hành, sửa chữa, thay thế theo điều kiện bảo hành của hợp đồng mua bán với điều kiện hàng hóa thay thế phải đảm bảo về hình dáng, công dụng và đặc tính cơ bản của hàng hóa được thay thế thuộc diện miễn thuế.

 

tạm xuất tái nhập hàng sửa chữa bảo hành

error: Content is protected !!