HẢI QUAN TRẢ LỜI THUẾ NHẬP KHẨU VÀ THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG CHO THIẾT BỊ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NHÂP KHẨU

BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

_______

Số: 2372/TCHQ-TXNK

V/v Xử lý thuế nhập khẩu và thuế GTGT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_______________

 

Hà Nội, ngày 20 tháng 05 năm 2021

Kính gửi: Viện Khoa học và công nghệ Việt Nam – Hàn Quốc

(P.304, trụ sở Bộ Khoa học và công nghệ, số 113 Trần Duy Hưng, Hà Nội)

Trả lời công văn số 117/CV-VKIST ngày 06/5/2021 của Viện Khoa học và công nghệ Việt Nam về việc xử lý thuế nhập khẩu và thuế giá trị gia tăng cho thiết bị nghiên cứu khoa học nhập khẩu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về thuế giá trị gia tăng

Căn cứ khoản 17 Điều 5 Luật Thuế giá trị gia tăng số 13/2008/QH13 quy định về đối tượng không chịu thuế:

“17. Máy móc, thiết bị, vật tư thuộc loại trong nước chưa sản xuất được cần nhập khẩu để sử dụng trực tiếp cho hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ; máy móc, thiết bị, phụ tùng thay thế, phương tiện vận tải chuyên dùng và vật tư thuộc loại trong nước chưa sản xuất được cần nhập khẩu để tiến hành hoạt động tìm kiếm, thăm dò, phát triển mỏ dầu, khí đốt; tàu bay, dàn khoan, tàu thuỷ thuộc loại trong nước chưa sản xuất được cần nhập khẩu tạo tài sản cố định của doanh nghiệp, thuê của nước ngoài sử dụng cho sản xuất, kinh doanh và để cho thuê. ”

Căn cứ khoản 7 Điều 3 Nghị định Số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng:

“7. …

Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với cơ quan liên quan ban hành Danh mục máy móc, thiết bị, phụ tùng, vật tư thuộc loại trong nước đã sản xuất được để làm cơ sở phân biệt với loại trong nước chưa sản xuất được cần nhập khẩu sử dụng trực tiếp cho hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ;… ”

2. Về thuế nhập khẩu

Căn cứ khoản 21 Điều 16 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13 quy định về miễn thuế:

“21. Hàng hóa nhập khẩu là máy móc, thiết bị, phụ tùng, vật tư chuyên dùng trong nước chưa sản xuất được, tài liệu, sách báo khoa học chuyên dùng sử dụng trực tiếp cho nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, phát triển hoạt động ươm tạo công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp khoa học và công nghệ, đổi mới công nghệ. ”

Căn cứ Điều 19 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 06/4/2016 của Chính phủ quy định về miễn thuế hàng hóa nhập khẩu phục vụ nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ:

“1. Hàng hóa nhập khẩu để sử dụng trực tiếp cho nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, phát triển hoạt động ươm tạo công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp khoa học và công nghệ, đổi mới công nghệ được miễn thuế nhập khẩu theo quy định tại khoản 21 Điều 16 Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.

2. Căn cứ để xác định hàng hóa trong nước chưa sản xuất được thực hiện theo quy định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Căn cứ để xác định máy móc, thiết bị, phụ tùng, vật tư chuyên dùng sử dụng trực tiếp cho nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, phát triển hoạt động ươm tạo công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp khoa học và công nghệ, đổi mới công nghệ thực hiện theo quy định của Bộ Khoa học và Công nghệ.

3. Danh mục hoặc tiêu chí xác định tài liệu, sách báo khoa học chuyên dùng sử dụng trực tiếp cho nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, phát triển hoạt động ươm tạo công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp khoa học và công nghệ, đổi mới công nghệ thực hiện theo quy định của Bộ Khoa học và Công nghệ. ”

3. Quy trình làm thủ tục miễn thuế

Hồ sơ miễn thuế nhập khẩu thực hiện theo quy định tại khoản 4 Điều 19 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP. Thủ tục miễn thuế nhập khẩu thực hiện theo quy định tại Điều 3 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP và quy định tại khoản 14 Điều 1 Nghị định số 18/2021/NĐ-CP ngày 11/3/2021 của Chính phủ.

Tổng cục Hải quan thông báo để Viện Khoa học và công nghệ Việt Nam – Hàn Quốc biết, căn cứ các quy định trên, đối chiếu với thiết bị nhập khẩu thực tế để áp dụng chính sách về thuế nhập khẩu và thuế giá trị gia tăng, quy trình làm thủ tục miễn thuế. Trường hợp có vướng mắc đề nghị liên hệ với cơ quan Hải quan nơi làm thủ tục mở tờ khai để được hướng dẫn cụ thể.

error: Content is protected !!